دکتر علیرضا قراگوزلو

“باسمه تعالی”

 

 

شرح فعالیت های علمی و پژوهشی و سوابق تحقیقاتی و اجرائی

علیرضا قراگوزلو

 

تحصیلات

لیسانس مهندسی عمران – نقشه‌برداری از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  ۱۳۶۸

 

فوق لیسانس محیط‌زیست  از دانشگاة تهران با کسب رتبة اول (رتبه اول آزمون و رتبه اول فارغ التحصیلی) ۱۳۷۷

عنوان پایان نامه: استفاده از تصاویر ماهواره ای و GIS در ارزیابی و برنامه ریزی توسعه (مطالعه موردی تهران)

 

دکتری  تخصصی مدیریت محیط زیست از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران ۱۳۸۲

عنوان رساله دکتری: ارائه مدل توسعه با بهره گیری از مدلسازی زیست محیطی و GIS/RS

 

عناوین کسب شده

 

– دانشیار پایه ۱۵ آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور(توسط هیات ممیزه دانشگاه تهران و هیات امنای وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری)

— عضو قطب علمی مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی – دانشکده فنی دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۸

 رئیس مرکز تحقیقات نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور از دیماه ۱۳۹۲

-رئیس آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور از دیماه ۱۳۹۲ تا دیماه ۱۳۹۴

– پژوهشگر برگزیده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال های ۱۳۸۵و ۱۳۸۴

-پژوهشگر برتر سازمان نقشه برداری کشور در سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳و ۱۳۸۴و۱۳۸۸ و ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶و ۱۳۸۹

– برگزیده ” نمونه ملی”  در سال ۱۳۸۵  در کشور

– “مدیر نمونه ملی” در سال ۱۳۸۶

– برگزیده جشنواره پژوهشگران برتر کشور در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۹ و دریافت لوح تقدیر از وزرای علوم و تحقیقات و فن آوری

–عضو کمیسیون تخصصی سنجش از دور و GIS وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

-عضو کمیسیون آموزش و پژوهش نظام مهندسی ساختمان

– عضو اطاق فکر (کمیته علمی راهبری) سازمان حفاظت محیط زیست از ۱۳۹۵

— شخصیت علمی مدعو شورای عالی اطلاع رسانی، کارگروه داده های مکانی ۱۳۸۶و۸۷

– مدیر گروه GIS/RS واحد علوم و تحقیقات تهران  ۱۳۸۷ تا خرداد ۱۳۹۲

-مدیر گروه تخصصی زمین شناسی زیست محیطی واحد علوم و تحقیقات تهران از بهار ۱۳۹۳

–رئیس کمیسون دائمی و دبیر هیات امنای آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور از ۱۳۹۲ تا دیماه ۱۳۹۴

-معاون دانشجوئی و آموزشی و فرهنگی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور از ۱۳۸۸تا  دیماه ۱۳۹۲

-مولف  اولین سری کتاب های درسی تخصصی نقشه برداری در نظام آموزش فنی و حرفه ای کشور

– تالیف چندین عنوان کتاب علمی دانشگاهی

– مدرس دروس نقشه برداری و GIS برای اولین بار در کشور در شبکه آموزش سیما در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶و ۱۳۸۷ در قالب مجموعه برنامه های کارگاه آموزشی تلویزیونی

– مولف بیش از ۱۵۰ عنوان مقاله بین المللی وعلمی و پژوهشی در نشریات علمی و مجامع معتبر ملی و بین المللی

– مدرس اولین دوره مجازی GIS در کشور از طریق سایت آموزشکده سازمان نقشه یرداری کشور ۱۳۸۹

-رئیس گروه پژوهشی و فناوری اطلاعات آموزشکده نقشه برداری ۱۳۹۵

-داور طرح های صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ۱۳۹۶

تالیفات کتاب

 

۱ عملیات مساحی، ناشر وزارت آموزش و پرورش- قراگوزلو: علیرضا – کتاب درسی‌کشور،انتشار بطور سالانه ۱۳۸۰ و۱۳۸۱و۱۳۸۲و۱۳۸۳ (اولین سری کتاب های درسی نقشه برداری در کشور)

 ۲-کارگاة محاسبه و ترسیم یک – ناشر وزات آموزش و پرورش – قراگوزلو، علیرضا –  کتاب درسی کشور انتشار بطور سالانه در سطح ملی ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ و۱۳۸۲ و۱۳۸۳و۱۳۸۴و۱۳۸۵

۳-کارگاة محاسبه و ترسیم دو – ناشر وزارت آموزش و پرورش – قراگوزلو ، علیرضا – کتاب درسی کشور انتشار بطور سالانه در سطح ملی با تجدید نظر از سال ۱۳۸۰ تا  ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵

۴- GIS و ارزیابی و برنامه‌ریزی محیط‌زیست– ناشر مرکز تحقیقات سازمان نقشه‌برداری کشور-  قراگوزلو، علیرضا –  چاپ اول سال ۱۳۸۳

۵-  GIS و ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست (چاپ دوم) –  ناشر مرکز تحقیقات سازمان نقشه برداری کشور –قراگوزلو،  علیرضا – چاپ دوم ۱۳۸۴

۶- عملیات مساحی با تجدید نظر –  قراگوزلو، علیرضا  و سلیم آبادی ، محمد – ناشر وزارت آموزش و پرورش ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸

۷-کارگاه محاسبه و ترسیم (۱) با تجدید نظر – قراگوزلو،علیرضا – جزیرئیان ،ایرج – سلیم آبادی ، محمد – وزارت آموزش و پرورش –   ۱۳۸۴  و۱۳۸۵

۸-کارگاه محاسبه و ترسیم (۲) با تجدید نظر – قراگوزلو ، علیرضا – سلیم آبادی ،محمد – وزارت آموزش و پرورش ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸

۹-“مهندسی اطلاعات مکانی و آمایش سرزمین”، علیرضا قراگوزلو، ناشر مرکز تحقیقات سازمان نقشه برداری کشور، در مرحله چاپ

۱۰- یک فصل از کتاب مدیریت سوانح طبیعی دانشکده فنی دانشگاه تهران، انتشارات قطب علمی مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی صفحات ۱۵۸ تا ۱۶۸ شهریور ۱۳۸۶

۱۱Urban Data Management, Environmental and Urban Planning Using GIS, 2008, Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-0-415-44059-2, PP. 443- 450

۱۲-مدیریت بحران (سیل) و سامانه های اطلاعات مکانی GIS، علیرضا قراگوزلو، ۱۳۸۹، سازمان نقشه برداری کشور، آموزشکده فنی نقشه برداری، چاپ اول بهار ۱۳۸۹  

۱۳- اصول و کاربرد سنجش از دور و سامانه های اطلاعات مکانی، علیرضا قراگوزلو، ۱۳۹۱چاپ اول، انتشارات تضمین دانش      

 

مقالات

 

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی ISI) 

 

۱- Predecting urban land use changesusing a CA-Markov Model, Arabian Journal for Science and Engineering, Jul 2014

 

۲-Land use change detection and impact assessment in Anzali international coastal wetland using multi-temporal satellite images, Environmental Monitoring and Assessment, Springer, September 2015

 

۳-Spatial Analysis for Flood Control by Using Environmental Modeling, International Journal of Geographic Information System (JGIS), 2011, USA

 

 

-۴ Environmental and Geo-referenced Information Modeling for Sustainable Development in Iran, International Journal of Geographic Information System (JGIS), , USA Jan 2012

 

۵- Urban Planning for Tehran by Using Environmental Modeling and GIS and RS Environmental Quality ManagementUSA,2005

 

۶-Spatial Analysis Approach in Revealing the Global Sinks of Atmosphere Carbon Dioxide through “Leave One Out” Method, Journal of Geographic Information System,USA,  ۲۰۱۴

 

۷-Improving quality of life on city through network of greenway (case study: Kan River valley), International Journal of Current Life Sciences, Vol 4, Issue 8, pp. August 2014

 

۸-Flood Risk Assessment Using GIS (Case study: Golestan province of Iran, South East of the Caspian Sea), Polish Journal of Environmental Studies, 2012

 

۹- ۳D Analysis and Investigation of Traffic Noise Impact from Hemmat Highway Located in Tehran on Buildings and Surrounding Areas, Journal of Geographic Information System ,USA, 2012

 

۱۰- Environmental Impact Assessment of the Largest Man-Made Lake of Iran, ISI, Pakistan Journal of Biological Sciences, 2005

 

۱۱- Using Geographic Information to Identify Environmental Resources, A Tool for Land Use Planning, Environmental Quality Management, USA, 2006

 

۱۲- Evaluation of Traffic Noise Pollution in a Central Area of Tehran Through Noise Mapping in GIS, Advances in Environmental Biology, 6(8): 2365-2371, 2012 ISSN 1995-0756

 

 

۱۳-Exploration into spatial-temporal variations trend focusing forest classifications and adoption of classified error matrix (case study: central zagros), ,Life Science Journal, 2012

 

۱۴- Assessment of Land use Compatibility and Noise Pollution at Imam International Airport, Journal of Air Transport Management, August 2013, ELSEVIER,

 

۱۵-Flood Risk Assessment Using GIS (Case Study: Golestan Province, Iran), Polish Journal of Environmental Studies, vol 21, NO. 6 (2012), 1817-1824, 2012

 

۱۶-Management of Forest Fire: a case study in Manesht and Ghalarang protected areas, of Ilam province in Iran, International Journal of Bio-resource and stress Management, 2012

 

 

۱۷- The necessity of Using Cloud Computing in Monitoring Metropolitan Performance (Case Study: Tehran Metropolitan Urban Observatory), Journal of Geographic Information System, (JGIS), USA, 2013

 

۱۸- Application of geographical information system in disposal site selection for hazardous wastes, Journal of Environmental Health Science & Engineering 2014,

 

 

۱۹-Zoning of CO Emissions in Tehran in the Medium Term by Using Third Quartile as the Exposure Candidate, Journal of Geographic Information System, 2014, USA

 

۲۰- Developing a Minimum Data Set for an Information Management System to Study Traffic Accidents in Iran, Iran Red Crescent Med J. 2016 In Press (In Press): e23677. doi: 10.5812/ircmj.23677,2014

 

۲۱- Air Quality Management in Tehran Using a Multi-Dimentional Decision Support System, Pol, Journal Environment Study Vol, 25, No 6, 2016, 1-11

 

۲۲- A quantitative analysis on socioeconomic impacts of sea level rise on Anzali international coastal wetland, Polish Journal of Environmental Studies, 2017

 

۲۳- Design new model to evaluate the ecological potential land for urban development and service (city of Zanjan, ISSN Online: 2162-1993, ISSN Print: 2162-1985, Journal of Ecology, 2017

 

مقالات علمی و پژوهشی و  ISC

 

۱-ارائه مدل توسعه  با بهره‌گیری از مدل های زیست محیطی و سامانه هایGIS,RS مجلة علمی و پژوهشی علوم زمین

بهار ۸۴ سال دوازدهم شماره ۵۵

 

۲–  ارزیابی تغییرات کالبدی و تحلیل توسعه شهری با استفاده از داده های ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا و سامانه های GIS/RS دوره یازدهم بهار ۱۳۸۸ شماره مسلسل ۴۰ علمی پژوهشی،  فصل نامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

 

۳- مدل سازی مکانی توسعه کالبدی شهر براساس توان زیست محیطی، نمونه موردی گرگان، فصلنامه علمی پژوهشی ساخت شهر،  تاریخ چاپ مرداد ۹۰

 

۴– اطلاع رسانی کیفیت هوا با استفاده از سامانه های اطلاعات مکانی تحت وب (WEBGIS) به صورت آنلاین، نشریه علمی و پژوهشی محیط زیست طبیعی دانشگاه تهران، شماره ۴ جلد ۶۴ سال ۱۳۹۰

 

۵– ارزیابی اثرات اقلیم و تغییرات آن بر نیروگاههای حرارتی با رویکرد توسعه پایدار، نشریه علمی و پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره سیزدهم، ویژه نامه همایش ۸۹ چاپ در زمستان ۱۳۹۰

 

۶– بررسی اثرات احداث سد طالقان بر توسعه فیزیکی مناطق مسکونی بالادست با استفاده از GIS/RS و ارائه مدل توسعه مناطق مسکونی، فصلنامه علمی و پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست، پائیز ۹۴

 

۷- بررسی اثرات متقابل بین حمل و نقل شهری (مترو و بی آرتی) و تراکم شهری بر مبنای شاخص های زمین و مسکن با استفاده از GIS، (نمونه موردی منطقه ۸ تهران)، فصلنامه علمی و پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست، تاریخ پذیرش ۲۴/۱۲/۹۴

 

۸- تعیین میزان فلزات سنگین در آب و هوا و رسوبات و بافت های گیاهی و جانوری منطقه عملیات نفتی لاوان و بررسی تغییرات آن با GIS مجله علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست ۱۳۸۹

 

۹- رویکرد GIS مبنا برای مدلسازی سه بعدی آلودگی صوتی با استفاده از مدل های سه بعدی شهر (مطالعه موردی بخشی از منطقه ی سه تهران)، نشریه علمی پژوهشی محیط شناسی دانشگاه تهران تیر ۱۳۹۱

 

۱۰- مدل سازی توسعه عملکردهای شهری با بهره گیری از   مدل های زیست محیطی، نشریه علمی و پژوهشی شهر نگار سال پنجم مهر ۸۴

 

۱۱- تجزیه تحلیل آلودگی صوتی منتشره از قطارهای عبوری از شهر تهران با استفاده از شاخص NEF و سامانه های اطلاعات جغرافیائی GIS (مطالعه موردی خط تهران جنوب و قسمتی از خط تهران مرکز)، مجله علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست، تاریخ پذیرش ۱۵/۱۰/۱۳۸۹

 

۱۲- توسعه صنعت براساس ارزیابی اکولوژیکی استان آذربایجان شرقی مطالعه موردی شمال غرب ایران استان آذربایجان شرقی، مجله علمی و پژوهشی کاربرد سنجش از دور و GIS در علوم منابع طبیعی، ۱۳۹۳

 

۱۳- ارائه مدل مناسب خدمات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی با استفاده از GIS و تاکید برداده های مکانی کتابخانه، مجله علمی و پژوهشی مدیریت سلامت ، ۱۳۹۲

 

۱۴- طراحی و راه اندازی سامانه پویای استخراج عوارض ایستا – مطالعه موردی بخشی از استان گلستان، نشریه علمی پژوهشی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی ۱۳۹۲

 

۱۵- ارزیابی تناسب اراضی برای استقرار صنایع به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی – منطق فازی FUZZY-AHP (مطالعه موردی شهرستان ملارد)، نشریه علمی و پژوهشی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیائی در منابع طبیعی، تاریخ چاپ زمستان ۱۳۹۳

 

۱۶-واکاوی نگرش های عمده کنترل آلودگی هوای ناشی از تزافیک در مدیریت شهری، فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس، ۱۳۹۱

 

۱۷- بررسی آلودگی هوای منتج از ترافیک شهر تهران با بهره گیری از مدل LUR، فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس ۱۳۹۱

 

۱۸-بهره گیری از شبکه عصبی به منظور استفاده از فرآیند مدیریت ریسک زیست محیطی، فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس، ۱۳۹۱

 

۱۹- تحلیل تطبیقی بر نقش حمل و نقل شهری در آلودگی هوا به تفکیک منطق شهری با استفاده از GIS، فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس، ۱۳۹۱

 

۲۰-  نقشه جهانی Global Map فصلنامه علمی و پژوهشی محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست، شماره ۳۰

 

۲۱- تحلیل فضائی و مکانیابی پارکینگ های عمومی در شهر بروجرد با منطق فازی فصل نامه علمی پژوهشی چشم انداز زاگرس شماره ۴ سال ۱۳۸۹

۲۲- سنجش و تجزیه و تحلیل آلودگی صوتی خودروها در اتوبان های شهری با بهره گیری از سامانه های اطلاعات جغرافیائی (مطالعه موردی بزرگراه صدر)، فصلنامه علمی و پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست، ۱۳۹۰

۲۳- معرفی آلودگی های اورانیوم در منطقه اردکان یزدبرگه کوه چاه چوله، فصلنامه علمی و پژوهشی زمین شناسی اکتشافی تاریخ پذیرش ۲۹/۴/۹۵

۲۴-کاربرد روش فرکتالی عیار عدد برای جداسازی ناهنجاری های خاک ذخایر پورفیری مس – طلای دالی ایران مرکزی، فصلنامه علمی و پژوهشی زمین شناسی اکتشافی تاریخ پذیرش ۲/۵/۹۵

۲۵- پیش بینی نتایج اجرای راهبردهای کنترل آلودگی هوا با استفاده از مدلسازی مکانی شبکه عصبی برای کلانشهر تهران، مجله علمی و پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست، پذیرش آذر ۹۵

۲۶- بررسی اثرات زیست محیطی و زمین پزشکی عناصر سنگین با استفاده از تکنولوژی سنجش از دور و ژئوشیمی (مطالعه موردی منطقه پلنگ دره و کانسار دالی واقع در استان مرکزی) ، فصلنامه علمی و پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست، تاریخ پذیرش ۱۷/۳/۹۶

۲۷-پهنه بندی آسیب پذیری لرزه ای مناطق شهری با درنظر داشتن وضعیت کالبدی به کمک تئوری منطق فازی،مطالعه موردی منطقه ۷ تهران، نشریه علمی و پژوهشی مهندسی سازه و ساخت، پذیرش مقاله مهر ۹۶

 

 

مقالات مجلات معتبر بین المللی  

 

۱-  Urban Development Model by Using Environmental Modeling, GIM International May 2003, pp 67-71

 

۲- Fifty Years Spatial Products in Iran, GIM International, August 2003

 

۳- Role of NCC, Iran مجلة علمی پژوهشی بین‌المللی GIS DEVELOPMENT، ۲۰۰۴

 

۴-  Spatial Data in Decision Making مجله علمی پژوهشی بین المللی GIS DEVELOPMENT  شماره ۸، ۲۰۰۴

 

۵- NCC, towards a new era مجلة علمی و پژوهشی بین‌المللی GIS DEVELOPMENT, May2004

 

۶- GI for Identification of Ecological Resources  in Iran مجله علمی و پژوهشی بین المللی GISDEVELOPMENT   June 2005

 

۷-  An Environmental Plan for Man Made Lake by Using GIS مجله علمی پژوهشی بین المللی GIS DEVELOPMENT January 2006

(  مقاله  برتر هفته GIS توسط GIS DEVELOPMENT در سطح بین المللی)

 

۸-۶۶-  ۴TH International GIS Conference, Geo-Information and Decision Support Systems ژورنال بین المللی Highlights ارگان رسمی انجمن بین المللی فتوگرامتری و سنجش از دورISPRS  ۲۸ Feb 2008

 

۹-Urban Data Management, Coors, Rumor, Fendel & Zlatanova, 2008, Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-0-415-44059-2, PP. 443- 450

 

۱۰- Minimization of Water Consumption in Wood and Paper Industries, Global Journal of Researches in Engineering, GJRE, USA, Volume 13, Issue 3, Version1,

 

 

مقالات کنفرانس های ملی و بین المللی و نشریات علمی و ترویجی  

 

۱- نقشه‌برداری و توسعة پایدار،  نخستین همایش ملی علوم زمین دانشگاة اصفهان، ۱۳۷۹

۲- پتانسیل شناسائی منابع اکولوژیکی در ایران، همایش کشوری انجمن متخصصان محیط‌زیست ایران   تهران ۱۳۷۸

۳- برنامة سوم توسعه و نگاهی به آینده، همایش دو سالانة انجمن متخصصان محیط‌زیست ایران ، همایش کشوری محیط‌زیست  ۱۳۸۱

۴–  کاربرد ژئوماتیک در توسعة پایدار، همایش علمی دانشکدة فنی دانشگاة تهران، ۱۳۸۱

Environmental Planning Using RS and GIS-5 ششمین کنفرانس بین‌المللی MapIndia2003 هندوستان دهلی‌نو ۲۰۰۳

۶- ارائه مدل توسعه شهری با بهره گیری از مدل های زیست محیطی و GIS/RS ششمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی عمران –دانشگاة صنعتی اصفهان -۱۳۸۲

۷-Presenting Urban Development Plan  همایش ملی ژئوماتیک ۸۲- سازمان نقشه‌برداری کشور

۸ – Recognizing the Existing Potential of Iran in Identification of Natural Resources  کنفرانس MapAsia2003 – کوالالامپور – مالزی

۹– Geomatic’s of Iran نشریة برنامة، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ۱۳۸۲

۱۰-دو مقاله در کنفرانس سالانة سنجش از دور اروپا  ۲۴th EARSeL Annual Symposium 2004 در کروواسی Croatia, Dubrovnik

۱۱– Urban Planning Using GIS/RS کنفرانس مهندسی عمران سالانة کشور کانادا ۲۰۰۴ Annual Conference of the Canadian Society for Civil Engineering

۱۲- Urban Planning by Using Environmental Models and GIS/RS دوازدهمین کنگرة ISPRS استانبول ترکیه ۲۰۰۴

Urban Development Plans by Using Environmental Models and GIS/RS13 کنفرانس GIS کشورهای در حال توسعه از سوی ITC در کشور مالزی، جولای ۲۰۰۴

۱۴ – دو مقاله در اولین سمپوزیوم بین‌المللی FIG دانشگاة ناتینگهام انگلستان در July2004 با عناوین:

Recognizing the existing potentials of Iran in Identification of natural resources with a land use planning approach & Urban Development Plan Using GIS/RS

۱۵– Optimized Models for Urban Development Applications in Iran with Sustainable Development Approach, Applicable in GIS کنفرانس Map Asia 2004 در چین

۱۶ Application of Remote sensing and GIS technology for sustainable development plan اولین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط‌زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیر : ۱۳۷۹

۱۷–  Role of GIS in Planning کنفرانس بین المللی GGRS2004- 1st Gottingen GIS and Remote Sensing Days 7-8 October 2004  در رابطه با مدل سازی درGIS

۱۸-    Environmental Impact Assessment of the Largest Man Made Lake of Iran by Using GIS/RS دبی اولین کنفرانس بین المللی Map Middeleeast 2005

۱۹-  شناسائی توان ایران در زمینه سازماندهی منابع طبیعی با کاربرد سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیائی کارگاه تخصصی بین المللی فضا و محیط زیست سازمان فضائی ایران ۲۷/۱۰/۸۳

۲۰– Environmental Impact Assessment of the Largest Man Made Lake of Iran کنفرانس بین المللی کارتوگرافی ICC2005 اسپانیا

۲۱- Environmental Impact Assessment of High Buildings Using GIS  کنفرانس بین المللی Map Asia 2005

 

۲۲– برنامه ریزی توسعه با بهره گیری از سیستم های اطلاعات جغرافیائی هشتمین کنفرانس بین المللی بهداشت محیط دانشگاه تهران ۱۳۸۴

۲۳– تعیین موقعیت  بوسیله ماهواره  در مجله عمران  دانشگاه صنعتی شریف شماره چهارم خرداد ۱۳۷۰

۲۴– معرفی نرم افزار Pops مجله عمران  دانشگاه صنعتی شریف شماره پنجم ۱۳۷۰

۲۵– محیط زیست و ظرفیت برد و کاربردGIS دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد شمال تهران کنفرانس محیط زیست۱۳۸۳

۲۶– جایگاه فن آوری اطلاعات مکانی و مهندسی نقشه برداری در برنامه های توسعه ملی دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد واحد جنوب ۱۳۸۴

۲۷  – جایگاه نقشه و داده های زمین مرجع در توسعه پایدار ایران” سومین همایش تخصصی رشته نقشه برداری تهران به دعوت وزارت آموزش و پرورش ۱۷/۱۲/۸۴

۲۸- Environmental Impact Assessment of High Buildings by Using SWOT & GIS (A case study on Tehran – District1) کنفرانس بین المللی Map Middle East 2006 در دبی با عنوان – March 29, 2006

 

۲۹- “Environmental Impact Assessment of High Buildings By Using SWOT & GIS (A Case Study on Tehran – District1) دومین کارگاه آموزشی سمپوزیوم سنجش از دور اروپا آلمان۳۰-۲۸ سپتامبر ۲۰۰۷

۳۰- An Environmental Plan for Man Made Lake by Using GIS “ دومین کارگاه آموزشی سالانه سمپوزیوم سنجش از دور اروپا آلمان ۳۰-۲۸ سپتامبر ۲۰۰۷

۳۱- ” مدل های مکانی بهینه توسعه در ایران با دیدگاه توسعه پایدار و مقابله با سوانح طبیعی” اولین همایش ملی مقابله با سوانح طبیعی دانشکده فنی دانشگاه تهران ۱۳۸۵

۳۲-“معرفی نقش سامانه های مدیریت HSE در دسترسی به توسعه پایدار” اولین همایش ملی مقابله با سوانح طبیعی دانشکده فنی دانشگاه تهران ۱۳۸۵

۳۳- سازمان نقشه برداری کشور و چشم اندازهای تحول اداری نشریه علمی و فنی نقشه برداری کشور شماره ۶۵ سال پانزدهم، ۱۳۸۳

۳۴- ” طراحی سامانه های HSE ابزاری برای دسترسی به توسعه پایدار”، هفتمین همایش ایمنی و بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی، شرکت ملی صنایع مس ایران ۱۳۸۵

۳۵- چشم انداز نوین مدیریت توسعه پایدار کشور، ششمین همایش ملی دوسالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران ۶و۷ اسفند ۱۳۸۵

۳۶-Presenting Environmental Models for Disaster Management by Using GIS/ A case study about flood in Mazandaran First International Conference on Geoinformation Technology Disaster Management ۶و۷ May 2007 اصفهان

۳۷- Presenting Environmental Models for Disaster Management by Using GIS کنفرانس و کارگاه آموزشی بین المللی ۱۳th EC-GI & GIS Workshop, ESDI for the Environment پرتغال ۴-۶ July 2007

۳۸- Environmental Impact Assessment of High Buildings by Using SWOT Model and GIS/ a case study about Tehran, District1  کنفرانس و کارگاه آموزشی بین المللی ۱۳th EC-GI & GIS Workshop, ESDI for the Environment پرتغال ۴-۶ July 2007

۳۹-  Environmental Planning for Tehran by Using GIS” سمپوزیوم بین المللی دانشگاه اشتوتگارت آلمان ۲۶th Urban Data Management Symposium, UDMS 2007, Stuttgart University

۴۰- Environmental Impact Assessment of High Buildings by Using SWOT and GIS

سمپوزیوم بین المللی UDMS 2007  دانشگاه اشتوتگارت آلمان

۴۱-  “معرفی نقش سامانه های HSE در دسترسی به توسعه پایدار” مجله علمی ترویجی مهندس اسوه شماره ۶ سال دوم زمستان ۱۳۸۵

۴۲- “شناخت توانمندی های موجود کشور در زمینه شناسائی منابع به منظور بررسی های اکولوژیکی در چارچوب آمایش سرزمین” سومین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

۴۳ -Environmental Planning for Disaster Management by Using GIS, A case study about flood in Mazandaran همایش ملی GIS سازمان نقشه برداری کشور، دیماه ۱۳۸۶

۴۴- Urban Planning for High Buildings by Using SWOT Model and GIS/ A case study on کنفرانس بین المللی Map India 2008       February 2008, Greater Noida, Uttar Pradesh, India

۴۵-  Optimized Models for Site Planning in Iran with Sustainable

Development Approach by Using GIS

۴۶- سخنرانی در انجمن بین المللی  فتوگرامتری و سنجش از دور ISPRS برای ارائه سخنرانی در کنگره جهانی ISPRS در سال ۲۰۰۸ سوم تا ۱۱ جولای، پکن، چین WG VIII/2 – Hazard, Disasters and Public Health, WG VIII/2

۴۷  –   Urban Planning for High Buildings by Using GIS

کنفرانس بین المللی Map India 2008, 6-8 February 2008 ،  Greater Noida, Uttar Pradesh, India

۴۸- ارائه مقاله در FIG Commission 3 Workshop (Supported by UN/ECE, ISPRS, FIG Com 2, EARSeL, EuroSDR) on Spatial Information Management Toward Environmental Management) در تاریخ۲۰ February  در کشور اسپانیا

۴۹  معرفی نقش سامانه های مدیریت HSE در دسترسی به توسعه پایدار نشریه علمی و ترویجی انسان و محیط زیست  شماره ۱۴ بهار ۱۳۸۶ واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و انجمن متخصصان محیط زیست ایران

۵۰- مقاله “Role of Geo-referenced Information and Environmental Planning for Sustainable Development in Iran, همایش سالانه GIS87 سازمان نقشه برداری کشور چهارم آذر ۸۷

۵۱- مقاله “Flood Management by Using Environmental Modeling and GIS(A Case Study about Flood in Golestan) همایش سالانه GIS87 سازمان نقشه برداری کشور چهارم آذر ۸۷

۵۲- GIS” و برنامه ریزی و مکان یابی نیروگاههای هسته ای” اولین کنفرانس بین المللی نیروگاههای هسته ای و محیط زیست و توسعه پایدار ۱۰و ۱۱ آذر ۱۳۸۷ تهران

۵۳- سه مقاله در سومین کنفرانس بین المللی مقابله با سوانح طبیعی قطب علمی مهندسی نقشه برداری دانشکده فنی دانشگاه تهران دیماه ۸۷

۵۴- «جایگاه نقشه و اطلاعات مکانی در مدیریت و تصمیم گیری»، نشریه علمی و فنی نقشه برداری، سال پانزدهم، شماره ۲ (پیاپی ۶۳)، خرداد ۱۳۸۳

۵۵- برنامه چهارم توسعه و دورنمای برنامه پنجم از دیدگاه توسعه پایدار هفتمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران ۱۳ و ۱۴ استفند ۱۳۸۷ تهران

۵۶ – “مدیریت ایمنی، سلامتی و محیط زیست HSEMS در فشارشکن و تلمبه خانه اراک با بهره گیری از GIS/RS” همایش ملی ژئوماتیک ۸۸ سازمان نقشه برداری کشور

۵۷ – Using GIS/RS for Flood Management همایش ملی ژئوماتیک ۸۸ سازمان نقشه برداری کشور

۵۸- قدرت اطلاعات مکانی نشریه نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور، فروردین ۸۸

۵۹ –  Role of Geo-referenced Information and Environmental Planning for Sustainable Development in Iran, International Conference MESD 2009 ۴-۶ نوامبر ۲۰۰۹برابر با ۱۲-۱۴ آبان ۱۳۸۸ Nancy & Metz University,  فرانسه کنفرانس بین المللی MESD 2009 فرانسه

۶۰ –   Using GIS/RS for Flood Management, a Case study about flood in Golestan ۴-۶ نوامبر ۲۰۰۹ ۱۲برابر با ۱۶-۱۴ آبان ۱۳۸۸ Nancy & Metz University, فرانسه کنفرانس بین المللی MESD 2009 فرانسه

۶۱– The Environmental Planning by Using GIS/RS for Flood Management (A case study about flood in north of Iran) ۱۸-۲۰ آگوست ۲۰۰۹ کنفرانس Map Asia 2009 سنگاپور

۶۲– معرفی سامانه های لیدار تحولی شگرف در ژئوماتیک شماره ۱۰۲ نشریه نقشه برداری، نشریه علمی و فنی سازمان نقشه برداری کشور، ۱۳۸۸

۶۳– ساسله مقالات آموزش GIS، شماره های ۱۰۲ و ۱۰۳ و ۱۰۴و۱۰۶و۱۰۷ و  ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و۱۰۸ نشریه نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور، ۱۳۸۹- ۱۳۸۸

۶۴ – مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست HSE/MS با استفاده از GIS/RS، در انبارهای نفت تهران دومین کنفرانس بین المللی سلامت، ایمنی و محیط زیست ۱۰ و ۱۱ آبان ۱۳۸۸

۶۵– تحقیقات فضائی در پاکستان، نشریه نقشه برداری، ۲۰۰۴، سلسله مقاله در شماره های پیاپی نشریه نقشه برداری

۶۶ – Environmental Planning by Using GIS/RS for Flood Management کنفرانس بین المللی Gi4DM 2010 ایتالیا Torino

۶۷- استفاده از اطلاعات مکانی در مدیریت بلایا، نشریه نقشه برداری، شماره ۸۱، ۱۳۸۵

 

۶۸ – مدیریت منظر در محیط طبیعی پارک ملی لار با استفاده از GIS، همایش ملی ژئوماتیک ۸۹، سازمان نقشه برداری کشور، ۲۰-۱۹ اردیبهشت ۸۹

۶۹ – ارزیابی روش های بولین تحلیل سلسله مراتبی و ترکیب خطی وزنی در مکان یابی محل دفن مواد زائد شهر سقز با تاکید بر عوامل ژئومورفولوژیک، همایش ملی ژئوماتیک ۸۹، سازمان نقشه بردرای کشور، ۲۰-۱۹ اردیبهشت ۸۹

۷۰ – طبقه بندی ظرفیت زون اکولوژیکی پارک ملی دریاچه ارومیه برای حضور فلامینگو و پلیکان با استفاده از  GIS همایش ملی ژئوماتیک ۸۹، سازمان نقشه برداری کشور

۷۱کاربرد GIS در HSEMS همایش ملی ژئوماتیک ۸۹، سازمان نقشه برداری کشور، اردیبهشت ۸۹

۷۲– Interdisciplinary CODATA Workshop on Risk Models  and Applications, Berlin Germany, August 26/27 2010 با عنوان  Presenting Optimized Models for Development in North of Iran with a Flood Management and Sustainable Development Approach کارگاه بین المللی برلین آلمان ۲۰۱۰

۷۳ –  A Tourism Service for Trip Planning Based on Time, Money and Interests فلورانس ایتالیا مهر ۱۳۸۹

 

۷۴- – Spatial Analysis of noise pollution in Urban Development Plans, (A case study about City Highways, Tehran), FIG 2010, 15-17 November, Commission 3 and Commission 7, Sofia, Bulgaria

۷۵ – – Assessment of Urban developmental plans to reach Sustainable Development Using GIS/RS

(A case study on Tehran, District9), FIG 2010, 15-17 November, Commission 3 and Commission 7, Sofia, Bulgaria

 

۷۶- تحلیل مکانی و پایش اثرات زیست محیطی طرح های توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۹ تهران)، همایش ملی GIS89 سازمان نقشه برداری کشور

۷۷ – مدل سازی مکانی و مدیریت آلودگی صوتی منتشره از قطارهای عبوری از شهر تهران با استفاده از شاخص NEF،  همایش ملی GIS89 سازمان نقشه برداری کشور (مقاله برتر همایش ملی)

۷۸- مکان یابی ایستگاه آتش نشانی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه و سیستم اطلاعات مکانی (مطالعه موردی منطقه ۳ تهران)، همایش ملی GIS89 سازمان نقشه برداری کشور

۷۹- پهنه بندی خطر زلزله و مدیریت جامع بحران تاسیسات شبکه برق تهران،  همایش ملی GIS89 سازمان نقشه برداری کشور

۸۰ – ارائه طرح کالبدی شهری براساس توان زیست محیطی و تجزیه و تحلیل مکانی،  همایش ملی GIS89 سازمان نقشه برداری کشور

۸۱– یکپارچه سازی پایگاه های داده مکانی با استفاده از تکنیک های انعکاس و دید عینیت یافته، همایش ملی GIS89 سازمان نقشه برداری کشور

۸۲- مدل سازی مکانی توسعه کالبدی شهری براساس توان زیست محیطی نشریه مهندسی فناوری اطلاعات مکانی ۱۳۸۹

۱۰۹-

۸۳- ارزیابی اثرات اقلیم و تغییرات آن بر نیروگاههای حرارتی ایران با رویکرد توسعه پایدار، هشتمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران، اسفند ۸۹،

۸۴– تجزیه تحلیل آلودگی صوتی منتشره از قطارهای عبوری از شهر تهران با استفاده از شاخص NEF و سامانه های اطلاعات جغرافیائی GIS (مطالعه موردی خط تهران جنوب و قسمتی از خط تهران مرکز و قسمتی از خط تهران مشهد، هشتمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران، اسفند ۸۹

۸۵  ارائه مد ل های مکانی بهینه توسعه درایران با دیدگاه توسعة پایدار و مقابله با سوانح طبیعی (سیل) قابل کاربرد در سامانه های اطلاعات مکانی GIS، ششمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان ایران ۱۳۸۷ تهران

 

۸۶- مدیریت بحران آتش سوزی جنگل ها و HSE با تکنولوژی اطلاعات مکانی (مطالعه موردی منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ استان ایلام)، همایش ملی ژئوماتیک ۹۰ و گردهمائی کمیته دو انجمن بین المللی ISPRS اردیبهشت ۱۳۹۰ سازمان نقشه برداری کشور تهران

۸۷- حوادث ناشی از آسیب به شبکه گاز شهری با بهره گیری از سامانه های اطلاعات مکانی (مطالعه موردی شهر ایلام)، همایش ملی ژئوماتیک ۹۰ و گردهمائی کمیته دو انجمن بین المللی ISPRS اردیبهشت ۱۳۹۰ سازمان نقشه برداری کشور تهران

۸۸- بررسی اثرات احداث سد طالقان بر توسعه فیزیکی مناطق مسکونی بالادست سد با استفاده از GIS/RS و ارائه مدل توسعه مناطق مسکونی، همایش ملی ژئوماتیک ۹۰ و گردهمائی کمیته دو انجمن بین المللی ISPRS اردیبهشت ۱۳۹۰ سازمان نقشه برداری کشور تهران

۸۹- استفاده از سامانه اطلاعات مکانی WEBGIS برای ارزیابی کیفیت هوای شهر تهران به صورت آنلاین، همایش ملی ژئوماتیک ۹۰ و گردهمائی کمیته دو انجمن بین المللی ISPRS اردیبهشت ۱۳۹۰ سازمان نقشه برداری کشور تهران

۹۰- اصلاح الگوی مکان گزینی مراکز خدمات شهری با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی GIS و فرآیند سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی ایستگاه آتش نشانی)، همایش ملی ژئوماتیک ۹۰ و گردهمائی کمیته دو انجمن بین المللی ISPRS اردیبهشت ۱۳۹۰ سازمان نقشه برداری کشور تهران

۹۱- مدل سازی شیوع بیماری مالاریا با استفاده از سامانه اطلاعات مکانی GIS و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، همایش ملی ژئوماتیک ۹۰ و گردهمائی کمیته دو انجمن بین المللی ISPRS اردیبهشت ۱۳۹۰ سازمان نقشه برداری کشور تهران

۹۲- Spatial Analysis of Noise Pollution in Urban Development Plans (A case Study about city highwaysTehran), International Conference of ISPRS (WGII/4,7), Data Handling and Modeling of Geospatial Information for Management of Resources, 15-16 May 2001, Iran, Tehran

۹۳- Environmental Assessment of Vital Potentials for the Presence of Flamingo and Pelican (A case study about Orumieh Largest Lake of Iran), International Conference of ISPRS (WGII/4,7), Data Handling and Modeling of Geospatial Information for Management of Resources, 15-16 May 2001, Iran, Tehran

۹۴-  طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات مکانی همراه جهت راهنمائی گردشگران، همایش ملی ژئوماتیک ۹۰ ، اردیبهشت ۹۰ سازمان نقشه برداری کشور

-۱۲۴-

۹۵- Optimized Modeling Urban Development Plans in Iran with a Sustainable Development Approach, International Conference on Sustainable Development 2011, Putrajaya, Malaysia. December 5-7, 2011

۹۶ RTK روشی دقیق در تعیین موقعیت نسبی، نشریه علمی و فنی نقشه برداری، سال ۲۲ شماره ۱۱۰، مرداد ۹۰

۹۷- کاربرد سیستم های نوین اطلاعات مکانی در فرآیند مدیریت جامع بحران تاسیسات شبکه برق شهر تهران، اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران و زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریان های جهانی، ۱۳۹۰

۹۸- کاربرد سیستم های اطلاعات مکانی در تعیین موقعیت استقرار مراکز خدمات شهری، دومین همایش منطقه ای زیرساخت اطلاعات مکانی، ۳۱ دانشگاه اصفهان، ۳۱/۱/۱۳۹۰

۹۹- مدلسازی فضائی و مکانی جهت توسعه در ایران با دیدگاه توسعه پایدار و مقابله با سوانح طبیعی، هفدهمین همایش ملی و منطقه ای انجمن متخصصان محیط زیست ایران، ۱۰ و ۱۱ اسفند ۱۳۹۰ تهران

۱۰۰- شناسائی پتانسیل های زمین ساختی ایران برای مدیریت بحران انتشار گازهای گلخانه ای، هفدهمین همایش ملی و منطقه ای انجمن متخصصان محیط زیست ایران، ۱۰ و ۱۱ اسفند ۱۳۹۰ تهران

۱۰۱- معرفی نقش سامانه های مدیریت در دسترسی به توسعه پایدار، فصلنامه علمی و ترویجی انسان و محیط زیست، شماره ۳ پیاپی ۱۴

۱۰۲- مدیریت منابع انرژی های تجدید پذیر براساس تفکر کارآفرینی پایدار، ماهنامه کار و جامعه، شماره ۱۳۹ دیماه ۱۳۹۰

۱۰۳- ارزیابی اثرات زیست محیطی در مکان دفن زباله کلانشهر قم با توجه خاص بر اعمال GIS، فصلنامه عامی و ترویجی زمین شناسی محیط زیست، تاریخ پذیرش ۱۹/۱۲/۹۰

۱۰۴- پیاده سازی سامانه اطلاعات مکانی مدیریت مطالعات طرح های جمع آوری آب های سطحی، همایش ملی ژئوماتیک ۹۰ و دومین همایش بین المللی تهیه نقشه و اطلاعات مکانی، اردیبهشت ۹۱

۱۰۵- طراحی و پیاده سازی یک سیستم تعیین موقعیت در فضای بسته، دومین همایش بین المللی تهیه نقشه و اطلاعات مکانی، سازمان نقشه برداری کشور، اردیبهشت ۱۳۹۱

۱۰۶- طراحی و پیاده سازی سامانه ی موبایل مپینگ استان گلستان، نشریه علمی و ترویجی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، ۱۳۹۱خرداد

۱۴۹- بررسی نمودهای زیست محیطی تعیین نواحی امید بخش معدنی سرب و روی با استفاده از روش همپوشانی شاخص به کمک GIS مطالعه موردی گستره غرب استان یزد، هجدهمین همایش ملی و منطقه ای انجمن متخصصان محیط زیست ایران، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۵و۱۶ اسفند ۱۳۹۱

۱۰۷- شبیه سازی نقشه های آلودگی صوتی با بهره گیری از روش محاسباتی SMM1، بیستمین همایش ملی نقشه و اطلاعات مکانی، ۱۰ اردیبهشت ۹۲ سازمان نقشه برداری کشور

۱۰۸- ارزیابی توان اکولوژیک شهرستان شهریار به منظور استقرار کاربری توسعه شهری به روش تصمیم گیری چند شاخصه MADM، ، بیستمین همایش ملی نقشه و اطلاعات مکانی، ۱۰ اردیبهشت ۹۲ سازمان نقشه برداری کشور

۱۰۹- تحلیل تغییرات زمانی مکانی از طریق متریک های سیمای سرزمین و بکارگیری ماتریس خطای طبقه بندی شده، بیستمین همایش ملی نقشه و اطلاعات مکانی، ۱۰ اردیبهشت ۹۲ سازمان نقشه برداری کشور

۱۱۰- ارزیابی دوربین رقومی Ultracam XP در استخراج عوارض در منطقه گلمکان، بیستمین همایش ملی نقشه و اطلاعات مکانی، ۱۰ اردیبهشت ۹۲ سازمان نقشه برداری کشور

 

۱۱۱ -کاربرد جی ای اس در بازنمائی مکانی مجموعه منابع کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، همایش ملی ژئوماتیک ۹۳، ۳و۴ خرداد ۹۳

۱۱۲-ارزیابی توان اکوتوریسم منطقه کلاه قاضی اصفهان به روش تحلیل چند معیاره مکانی در محیط نرم افزار ArcGIS، همایش ملی ژئوماتیک ۹۳، ۳و۴ خرداد ۹۳

۱۱۳-قابلیت طیفی و مکانی تصاویرماهواره ای با قدرت تفکیک بالا در بهنگام سازی پایگاه داده راه های ۱:۲۵۰۰۰ کشور، همایش ملی ژئوماتیک ۹۳، ۳و۴ خرداد ۹۳

۱۱۴-تحلیل آلودگی صوتی با استفاده از GIS (مطالعه موردی منطقه مسکونی ناحیه صنعتی شهرستان ماهشهر)، همایش ملی ژئوماتیک ۹۳، ۳و۴ خرداد ۹۳

۱۱۵-مدلسازی بهینه توسعه کالبدی و صنعتی در ایران با دیگاه آمایش سرزمین، همایش ملی ژئوماتیک ۹۳، ۳و۴ خرداد ۹۳

۱۱۶-رویکرد مکانی به انباشتگی جهانی دی اکسید کربن در اتمسفر، مقاله برتر همایش ملی ژئوماتیک ۹۳، همایش ملی ژئوماتیک ۹۳، ۳و۴ خرداد ۹۳

۱۱۷- ارائه یک سیستم پشتیبان تصمیم مکان محور به منظور بهبود مدیریت کلان شهر (مورد: طرح های توسعه شهری تهران)، همایش ملی ژئوماتیک ۹۳، ۳و۴ خرداد ۹۳

 

۱۱۸-  تدوین برنامه مدیریت بحران آتش سوزی جنگل با تکنولوژی GIS/RS، مجله کاربرد سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دربرنامه ریزی فصلنامه،سال دوم،شماره ۳، بهار ۹۰

۱۱۹-بهبود مدیریت باغ پرندگان تهران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS، فصلنامه علمی و ترویجی مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست، پاییز ۱۳۹۳

۱۲۰-مقایسه ترکیبات و عناصر آب بطری شده با مقادیر برچسب آبهای بطری شده ایران، هفتمین همایش ملی مهندسی محیط زیست، پائیز ۹۳ تهران

۱۲۱-تدوین الگوی مشارکتی تعیین مجوزهای تخلیه بار آلودگی در سیستم رودخانه ای با رویکرد تجارت مجوزها، بیستمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست ایران و دهمین جشنواره توسعه سبز، اسفند ۹۳ تهران

۱۲۲-نقش اطلاعات مکانی در آمایش سرزمین و توسعه پایدار، سی و سومین همایش ملی علوم زمین، سازمان زمین کشور، اسفند ۹۳

۱۲۴- مدلسازی مکانی تعیین تناسب سرزمین به منظور مکان یابی و برنامه ریزی توسعه مراکز صنعتی، همایش ملی ژئوماتیک ۹۴ سازمان نقشه برداری کشور، اردیبهشت ۹۴

۱۲۵-Climate Change effect of various municipal solid waste management scenarios, Case study Tehran, Iran,  همایش ملی ژئوماتیک ۹۴ سازمان نقشه برداری کشور، اردیبهشت ۹۴ مقاله برتر همایش

۱۲۶-BOD5 Pollution Zoning in Underground Water, District7 Municipality of Tehran, همایش ملی ژئوماتیک ۹۴ سازمان نقشه برداری کشور، اردیبهشت ۹۴

۱۲۷- Extraction of Hydrothermal Alteration from Aster data by SAM method in Dali Cu-Au porphyry deposit, Central Iran, همایش ملی ژئوماتیک ۹۴ سازمان نقشه برداری کشور، اردیبهشت ۹۴

۱۲۸- Role of Geo-referenced Information in Sustainable Development,  همایش ملی علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور اسفند ۱۳۹۳ .

 

۱۲۹-ارزیابی آسیب پذیری فیزیکی ساختمان ها در برابر زلزله با استفاده از سامانه های اطلاعات مکانی، مطالعه موردی شهر سمنان، کنفرانس بین المللی عمران و معماری و توسعه پایدار شهری، ۱۳۹۳

 

۱۳۰-Climate Change Effects of Various Municipal Solid Waste Mangement Scenarios: Case Study Tehran, Iran, 2015, 36th International Symposium on Remote Sensing of Environment, Berlin, Germany, 2015

۱۳۱- مدیریت آلودگی هوای شهرهای بزرگ با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات مکانی  (مطالعه موردی: شهرتهران)، سومین کنگره بین الملللی تخصصی مدیریت شهری ایران، ۱۳۹۵

۱۳۲- Modelling of Carbon Monoxide Air Pollution in Large Cities by Evaluation of spectral LANDSAT8 images, ۳rd International Conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing , ( SMPR 2015) Nov. 23-25, 2015

 

۱۳۳-  مدل سازی مکانی تعیین تناسب سرزمین به منظور مکان‌یابی و برنامه ریزی توسعه مراکز صنعتی  (نمونه موردی، استان قزوین)، فصلنامه علمی و ترویجی پایداری، توسعه و محیط زیست،  آذر ۱۳۹۴

۱۳۴-تجزیه و تحلیل توزیع مکانی مونوکسید کربن در کلانشهرها، مطالعه موردی (شهر تهران)، بیست و یکمین همایش ملی منطقه ای انجمن متخصصان محیط زیست ایران، اسفند ۱۳۹۴

 

۱۳۵- تغییرات نقشه عامل فرسایندگی باران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیائی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز درکش استان خراسان شمالی)، یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران:، فروردین ۱۳۹۵

۱۳۶-Environmental Impact Assessment of Groundwater in Mahneshan-Angooran Study Area by Using GIS, 34TH National and 2th International Geoscience Congress, 22-24 Feb 2016, Geological Survey of Iran

۱۳۷-پتانسیل سنجی اکوتوریسم با استفاده از روش های تحلیل فضایی و تکنیک سلسله مراتبی،  (مطالعه موردی دریاچه گهر لرستان)، همایش ملی ژئوماتیک ۹۵ اردیبهشت ۹۵ سازمان نقشه برداری کشور

۱۳۸–(سخنرانی علمی) آمایش مکانی اطلاعات علمی و پژوهشی کشور، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات علمی ایران (ایرانداک) ۲۳ تیر ۹۵(برای سال ۹۶)

۱۳۹- -ارزیابی آسیب پذیری مناطق شهری در برابر زلزله با استفاده از منظر معیارهای فیزیکی، مطالعه موردی شهر سمنان، اولین همایش پژوهش های کاربردی در علوم جغرافیائی، ۱۳۹۴ (برای سال ۹۶)

۱۴۰-بررسی تاثیر زمین لغزش به عنوان یکی از موانع طبیعی توسعه روستائی در بخش مرکزی شهرستان خرم آباد (مطالعه موردی: دهستان های گرماوله، زردآب، ده سفید)، فصلنامه علمی و ترویجی انسان و محیط زیست، تاریخ پذیرش ۱۷/۱۲/۹۴

۱۴۱-استفاده از روش های تحلیل طیفی بر روی تصاویر لندست ۸ بمنظور آشکارسازی و شناسائی کانی های آهن (منطقه مورد مطالعه: کرفس همدان)، دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته فضائی (سنجش از دور و GIS ) در آمایش سرزمین، اسفند ۱۳۹۵

۱۴۲- بررسی آلودگی فلزات سنگین سرب کروم منگنز و آرسنیک و اثرات آنها بر شرائط زیست محیطی منطقه بهاباد استان یزد، پنجمین همایش سراسری محیط زیست و انرژی و پدافند زیستی، ۱۳۹۵

۱۴۳- Soil Erosion Risk Assessment Using IKONA Model and GIS/RS (Case Study: Aghagir Area), International Conference of SkillGIS, 2017, Isfehan, Iran

۱۴۴-The zoninig of landslide risk using LNRF model (case study: Gougerd watershed, West Azarbaijan Province), International Conference of SkillGIS, 2017, Isfehan, Iran برای سال ۹۷

۱۴۵- برآورد میزان فرسایش و رسوب با  استفاده از معادله RUSLE و بررسی اقتصادی خسارات ناشی از فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز آقاگیر، همایش توسعه منطقه ای مازندران با رویکرد اقتصاد مقاومتی، ۱۳۹۶ (برای سال ۹۷)

۱۴۶- Design new model to evaluate the ecological potential land for urban development and service (City of Zanjan), 4th international conference on environmental planning and management, 2017

۱۴۷- پیش بینی متوسط دمای ماهانه ایستگاه سینوپتیک شهرستان مریوان با GMDH، اولین کنفرانس ملی اندیشه ها و فناوی های نوین در علوم جغرافیائی، شهریور ۱۳۹۶

 

 

 

  سوابق تدریس

 

– ده سال تدریس دروس عملیات نقشه‌برداری – دانشکدة فنی گروه مهندسی معدن دانشگاة تهران ۸۱-۷۱

– هشت سال تدریس دروس ارزیابی محیط‌زیست در دانشگاة صنعتی خواجه‌نصیر– دانشکدة عمران ۸۵-۷۷

– ده سال تدریس GIS در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری واحد علوم و تحقیقات دانشگاة آزاد – ۸۵-۹۵

– سه سال تدریس نقشه‌برداری و تفسیرعکس های هوائی و GIS در دانشگاة آزاد اسلامی، دانشکدة مهندسی واحد شمال تهران

– دو سال تدریس ارزیابی محیط‌زیست – دانشگاة آزاد – دانشکدة فنی گروة نقشه‌برداری ۷۸و۷۹

– پنج سال تدریس ارزیابی محیط‌زیست – داشکد‌ة فنی دانشگاة تهران –  ۸۰و۸۱و۸۲ و ۸۳ و۸۴و ۸۵

– ده سال تدریس دروس نقشه برداری و کارتوگرافی در آموزشکده نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور سال ۸۵ تا ۹۵

– تدریس کلاس های EIA و HSE برای کارشناسان صنعت نفت کشورو توسط موسسه کاوشگران فن آور تهران۱۳۸۴

– تدریس درس آمایش سرزمین دانشکده فنی دانشگاه تهران ۱۳۸۴-۱۳۸۵

– تدریس درس نقشه برداری در موسسه آموزش عالی نوین ۱۳۷۴-۱۳۷۵

– تدریس دروس مدیریت زیست محیطی در موسسه عالی پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  برای کارشناسان و مدیران سازمان حفاظت محیط زیست تیر۱۳۸۶

– تدریس دروس نقشه برداری، کارتوگرافی، GIS ، زبان تخصصی در ترم اول ۸۷-۸۶ آموزشکده نقشه برداری در دوره کارشناسی مهندسی نقشه برداری

– تدریس درس آمایش سرزمین در ترم اول ۸۷-۸۶ در دانشکده فنی دانشگاه تهران گروه مهندسی نقشه برداری

– تدریس زبان تخصصی، نقشه برداری، تالیف نقشه در ترم دوم ۸۶-۸۷ در آموزشکده نقشه برداری

– تدریس  دروس سیستم های اطلاعات جفرافیائی GIS در مقطع کارشناسی ارشد ۸۶ و  ۸۷ واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

– تدریس دروس نقشه برداری و GIS دانشگاه صدرا مهندسی عمران – عمران

– تدریس درس سنجش از دور تکمیلی در کارشناسی ارشد ۸۶ و ۸۷ واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

– تدریس دروس فتوگرامتری، سنجش از دور تکمیلی، کاربرد GIS ، جغرافیای شهری، جغرافیای روستائی کارشناسی ارشد گروههای GIS و RS واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران ترم های اول و دوم ۸۸-۸۷

– تدریس GIS و تدریس برنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد گروه جغرافیا واحد تهران مرکز ترم های اول و دوم ۸۸-۸۷

– تدریس دروس نقشه برداری، زبان تخصصی، کارتوگرافی، مبانی برنامه ریزی شهری آموزشکده نقشه برداری ترم اول ۸۸-۸۷

– تدریس دروس نقشه برداری، تالیف نقشه، نرم افزارهای پیشرفته، زبان فنی، عملیات تالیف نقشه و عملیات نقشه برداری ۲ در ترم دوم ۸۸-۸۷ آموزشکده فنی نقشه برداری

– تدریس دروس اصول GIS، کاربردهای GIS، زبان تخصصی، نقشه برداری ۲، تالیف نقشه، عملیات نقشه برداری، عملیات تالیف نقشه در دوم ۸۹-۸۸  ۸۹ (دوره کارشناسی ارشد علوم و تحقیقات، تحلیل فضائی مکانی با استفاده از GIS، کاربرد GIS/RS در برنامه ریزی شهری و روستایی و برنامه ریزی شهری ایران و GIS در طراحی محیط و جغرافیای شهری و روستائی)

تدریس اقیانوس شناسی زیستی ماهواره ای دوره دکتری دانشکده علوم و فنون دریائی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران از سال ۱۳۹۰ به بعد

– تدریس دروس اصول GIS، شهرسازی و برنامه ریزی شهری و زبان تخصصی و نقشه برداری یک و نقشه های توپوگرافی ترم اول از سال ۱۳۸۶  تا ۱۳۹۳

– دوره کارشناسی ارشد علوم و تحقیقات، تحلیل فضائی مکانی با استفاده از GIS، کاربرد GIS/RS در برنامه ریزی شهری و روستایی و برنامه ریزی شهری ایران و GIS و تفسیر عکس های هوائی و ماهواره ای ، مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار، مدلسازی در GIS در برنامه ریزی های توسعه شهری

 

 

 

 

– طرح های تحقیقاتی و پژوهشی در سطح ملی و بین المللی

 

– عضو ایرانی طرح تحقیقاتی بین المللی با عنوان Caspian Sea Potential Inundation and Impacts on Human and Natural Environment زیر نظر سازمان ملل متحد و برنامه زیست محیطی دریای خزرCaspian Sea Program 2001تکمیل شده و اتمام یافته است.

– مجری طرح تحقیقاتی  ملی با عنوان ” استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی و مدل های ارزیابی محیط زیست به منظور ارائه راهکارهای کاهش خطر بلایای طبیعی (مطالعه موردی: استان مازندران، بلای سیل) ۱۳۸۶ ، در دست انجام ، قطب علمی مهندسی نقشه برداری و سوانح طبیعی دانشکده فنی دانشگاه تهران چاپ شده در کتاب ویژه دانشکده فنی دانشگاه تهران

– مجری طرح پژوهشی “کاربردهای GIS در محیط زیست” سازمان نقشه برداری کشور ۱۳۸۳ ، پایان یافته و به صورت کتاب نتایج انتشار یافته است.

– مجری طرح تحقیقاتی ” برنامه ریزی توسعه در استان گلستان برای مدیریت سیل با اسفاده از سامانه های اطلاعات مکانی GIS,RS به نمایندگی از آموزشکده فنی نقشه برداری ۱۳۸۶ به سفارش معاونت عمرانی استانداری گلستان و ستاد مدیریت حوادث غیر مترقبه استان گلستان پایان طرح اسفند ۱۳۸۷

– عضو تیم و مشاور GIS/RS تحقیقاتی در طرح ” ارزیابی اقتصادی تالاب های ایران ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۷

– مشاور GIS طرح تحقیقاتی “اطلاعات هندسی و توصیفی احجام فضای سبز نواحی، پروژه های جنگلی و پارک ها و بوستان های شهر تهران”- واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران – کارفرما شهرداری تهران ۱۳۷۸

– طرح تحقیقاتی ترجمه کتاب Geo-Information Engineering در قالب قرارداد پژوهشی، سازمان نقشه برداری کشور پائیز ۱۳۸۸

– مجری طرح تحقیقاتی تدوین مجموعه و کتاب مدیریت بحران و سامانه های اطلاعات مکانی، آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹

-مجری چهار طرح تحقیقاتی ملی سازمان نقشه برداری کشور در سال ۱۳۹۳

 

– راهنمائی و هدایت پایان نامه های تحقیقاتی

دکتری

 

– استاد راهنما( دکتری) دفاع شده

 

۱- رویکردهای اکولوژی سیمای سرزمین در مدیریت پایدار و پیاده سازی تکنولوژی RFID به عنوان سامانه پشتیبانی تصمیم، منطقه حفاظت شده جاجرود، علوم محیط زیست، بهناز مرادی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران،تاریخ دفاع ۲/۱۲/۱۳۹۱

۲- ارائه مدل توسعه شهری با بهره گیری از مدل های زیست محیطی (مطالعه موردی بندر انزلی)، مدیریت محیط زیست، مهسا عدل، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران تاریخ دفاع ۴/۴/۹۲

 

– استاد مشاور(دکتری) دفاع شده

 

۱-پهنه بندی صنعتی استان آذربایجان شرقی به منظور بهینه سازی طرح آمایش سرزمین،  علوم محیط زیست، فریده نقدی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تاریخ دفاع ۲۲/۵/۹۲

۲-ارزیابی زیست محیطی و مدلسازی پراکنش آلودگی صوتی فرودگاههای کلان شهرهای کشور، علوم محیط زیست،  مریم کیانی صدر،  واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تاریخ دفاع شهریور ۹۲

۳- – مدیریت زیست محیطی سیل با استفاده از تدوین سیستم ریسک دراستان گلستان، مهسا صفری پور، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تاریخ دفاع ۱۸/۶/۸۹، مدیریت محیط زیست

۴- بررسی پیامدهای زیست محیطی و اقتصادی اجتماعی نوسانات سطح آب دریای خزر بر اکوسیستم ساحلی تالاب انزلی و انتخاب رویکردهای مدیریتی مطلوب با استفاده از سامانه ی پشتیبان تصمیم گیری، رویا موسی زاده، واحد علوم و تحقیقات تهران، رویا موسی زاده دفاع پاییز ۹۵

۵- ارزیابی اثرات تجمعی آلودگی هوای منطقه اقتصادی انرژی پارس، نسرین اوتادی، واحد علوم و تحقیقات تهران

۶- ارائه مدل مدیریت ریسک سیلاب در نواحی ساحلی، علیرضا صادقی پویا، واحد علوم و تحقیقات تهران

۷- ارائه مدل مناسب خدمات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی با استفاده از GIS و تاکید بر داده های مکانی کتابخانه، رویا پورنقی دکترای اطلاع رسانی و کتابداری واحد علوم و تحقیقات تهران، تاریخ دفاع ۱۷/۱۱/۱۳۹۱

۸-طراحی سیستم مدیریت اطلاعات حوادث ترافیکی مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیائی، علی محمدی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران، دفاع۲۶ آذر ۹۳

۹- ارائه سیستم مدیریتی آلودگی هوای کلانشهرها براساس مدل های پشتیبان تصمیم گیری با استفاده از پهنه بندی چند بعدی مکانی (مطالعه موردی کلانشهر تهران)، مهران قدوسی، دکترای مدیریت محیط زیست علوم و تحقیقات تهران، دفاع بهمن ۹۵

 

کارشناسی ارشد

استاد راهنما (ارشد) دفاع شده

 

 بررسی آلودگی صوتی منتشره از حرکت قطارهای عبوری از شهر تهران با استفاده از GIS سمیه درودیان کارشناسی ارشد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران دفاع بهار۸۹

 تحلیل آلودگی صوتی بزرگراه ها با بهره گیری از GIS (مطالعه موردی بزرگراه صدر تهران) نسیم رحمتی کارشناسی ارشد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران دفاع بهار ۸۹

 ارزیابی توان جهت کاربری توریسم با استفاده از فنون GIS/RS کریم خزائی کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرداد ۸۸

 بررسی اثرات زیست محیطی خطوط انتقال گاز با استفاده از روش پاپیونی (مطالعه موردی خط انتقال گاز ۱۲ اینچ زنجان- آب بر)  ادریس شاهی کارشناسی ارشد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع شهریور ۸۹

 ارائه طرح جدید توسعه کالبدی شهری با استفاده از GIS/RS مطالعه موردی شهر گرگان، مظاهر طبیبی کارشناسی ارشد GIS/RS  واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع شهریور ۸۹

 بررسی اثرات احداث سد طالقان بر توسعه فیزیکی مناطق مسکونی بالادست سد با استفاده از GIS/RS و ارائه مدل توسعه مناطق مسکونی علیرضا پورافضل کارشناسی ارشد GIS/RS تاریخ دفاع شهریور ۸۹

– بررسی اثرات زیست محیطی طرح های توسعه شهری منطقه ۹ تهران با بهره گیری از GIS/RS مهسا میر حسینی کارشناسی ارشد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران دفاع ۱۹/۳/۸۹

 مکانیابی محل دفن پسماندهای شهری به روش تلفیقی حذفی و AHP با کاربرد فن آوری GIS (مطالعه موردی شهرستان شهریار)، رعنا نوروزی کارشناسی ارشد محیط زیست دفاع مهر ۸۹

 استفاده از GIS برای مکان یابی پارکینگ های عمومی با منطق فازی (مطالعه موردی شهر بروجرد) کاظم علی نیائی کارشناسی ارشد GIS/RS واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، دفاع آذر ۸۹

 ارزیابی توان جهت کاربری توریسم با استفاده از فنون GIS/RS (مطالعه موردی منطقه بیستون کرمانشاه)، کریم خزائی کارشناسی ارشد محیط زیست دفاع دی ماه ۸۹

 تدوین برنامه مدیریت بحران آتش سوزی جنگل با استفاده از تکنولوژی سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ استان ایلام) رحیم نظری کارشناسی ارشد HSE تاریخ دفاع بهمن ۸۹

 مکان یابی و طراحی اکوموزه با رویکرد گردشگری و توسعه پایدار به کمک GIS در منطقه یک تهران، لاله گرشاسبی کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست، تاریخ دفاع زمستان ۹۰

 ارائه یک سامانه پشتیبانی از تصمیم گیری به منظور توسعه پایدار در منطقه ویژه پارس جنوبی، میترا نعیمی، کارشناسی ارشد  رشته GIS/RSا تاریخ دفاع خرداد ۹۰

 مکان یابی اراضی مناسب و ارزیابی سایت های انتخاب شده برای طرح مسکن مهر با استفاده از GIS (مطالعه موردی شهر سنندج)، سربرز احمدی، ارشد GIS/RS تاریخ دفاع ۲۹/۴/۹۰

 مدلسازی تعیین اراضی برای استقرار صنایع به روش منطق فازی (نمونه موردی شهرستان ملارد)، معصومه علیزاده ارشد GIS/RS دفاع ۱۲/۵/۹۰

– تلفیق هوش مصنوعی AHP و کشف دانش در GIS به منظور بهره گیری از سیستم خبره در مدیریت کیفیت هوا با تاکید بر ساماندهی ترافیک (مطالعه موردی مناطق شهرداری تهران)، مهیار سجادیان، سنجش از دور و GIS، علوم و تحقیقات تهران، دفاع شهریور ۹۰

-مدلسازی توسعه شهری با بهره گیری از روش اتوماتای سلولی CA، خانم محمدیان، علوم محیط زیست، علوم و تحقیقات تهران، دفاع شهریور ۹۰

– ارزیابی تاثیر روند تغییرات کاربری اراضی شهر یزد بر محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار با استفاده از GIS/RS ، هدی باشی، علوم محیط زیست، علوم و تحقیقات تهران، دفاع شهریور ۹۰

– پدافند غیر عامل در مناطق شهری با بهره گیری از تکنیک های GIS/RS نمونه موردی ناحیه ۱ منطقه ۱ شهرداری تهران، محمود رئوفیان، سنجش از دور و GIS واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع ۳۱/۶/۹۰

– مدلسازی ۳ بعدی آلودگی صوتی با استفاده از مدل های ۳ بعدی شهری، حمیدرضا رنجبر، کارشناسی ارشد GIS/RS واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع ۱۶/۶/۹۱

– معرفی نواحی امیدبخش معدنی سرب و روی در گستره شهرستان تفت با استفاده از روش همپوشانی شاخص به کمک GIS ،

محمد جواد صدیقی ارشد سنجش از دور و GIS علوم و تحقیقات تهران دفاع اسفند ۹۱

– ارزایابی دوربین ULTRACAM در استخراج اطلاعات مکانی، ابراهیم قامتی مقدم، ارشد سنجش از دور و GIS علوم و تحقیقات تهران دفاع مرداد ۹۲

-ارائه ساختار رایانش ابری مکانی مبتنی بر نظام پشتیبان تصمیم مکان محور به منظور بهبود مدیریت کلان شهر (مورد طرح های توسعه شهری تهران)،  ارشد سنجش از دور و GIS علوم و تحقیقات تهران دفاع مرداد ۹۲

-مدیریت ریسک بحران زلزله با استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی و روش تصمیم گیری چند معیاره (MCDM-GIS) مطالعه موردی شهر سمنان، مصطفی کیکاوسی ارشد GIS/RS   علوم و تحقیقات تهران، تاریخ دفاع ۱۳/۶/۹۲

-تحلیل مکانی و مدل سازی خطرات آتش در جنگل با استفاده از سنجش از دور و GIS، مرتضی آذرپور ارشد GIS/RS علوم و تحقیقات تهران تاریخ دفاع ۱۷/۶/۹۲

-طراحی سیستم اطلاعات مکانی باغ پرندگان شهر تهران، ولی کاویانی فر، کارشناسی ارشد GIS/RS علوم و تحقیقات تهران ، دفاع ۲۰ شهریور ۹۲

-مدلسازی چند معیاره مکانی به کمک GIS جهت توزیع یهینه فضای سبز شهری متناسب با توزیع جمعیت در سطح محلات، ترانه مستوفی زاده، کارشناسی ارشد GIS/RS علوم و تحقیقات تهران دفاع ۳۰/۶/۹۲

– طراحی اکوپارک کوهستان با بهره گیری از GIS مطالعه موردی اراضی بیجی بام کرج، سعیده حسن نژاد کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست، دفاع مهر ۹۲

-تحلیل مکانی و فضائی و ارزیابی وضعیت توسعه شهر تهران با بهره گیری از طرح تفضیلی جدید و GIS، مطالعه موردی منطقه ۱۸ شهرداری تهران، داوود باژبان، ارشد GIS/RS علوم و تحقیقات تهران دفاع شهریور ۹۲

– ارزیابی تخصیص بهینه کاربری اراضی شهری با استفاده از GIS و تکنولوژی فضائی (مطالعه موردی شهر ماهدشت)، عباس کارآموز، ارشد GIS/RS علوم و تحقیقات تهران دفاع شهریور ۹۲

– ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه کلاه قاضی اصفهان جهت کاربری اکوتوریسم به روش تحلیل چند معیاره مکانی SMCE با کمک GIS، امین صادقی کارشناسی ارشد GIS/RS علوم و تحقیقات تهران، دفاع مرداد ۹۲

-ارزیابی پراکنش مکانی پارک های شهری به منظور تحلیل قابلیت دسترسی به آن ها و کنترل آلودگی هوا، شهر اصفهان منطقه شش، رزازان کارشناسی ارشد آمایش سرزمین واحد علوم و تحقیقات تهران تاریخ دفاع ۶/۱۲/۹۳

-طراحی کریدور تهران قزوین با هدف کاهش تصادفات رانندگی با بهره گیری از GIS، شقایق ابری نیا، کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست  واحد علوم و تحقیقات تهران تاریخ دفاع ۶/۱۲/۹۳

-طراحی مجموعه آموزشی و تفریحی و فرهنگی با درنظرگرفتن کودک امروزی، شهر جدید پرند، مریم یعقوب زاده کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست  واحد علوم و تحقیقات تهران تاریخ دفاع ۶/۱۲/۹۳

-مدیریت جمع آوری و دفع روان اب های سطحی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS مطالعه موردی منطقه ۶ شهرداری تهران، علی اکبر عسگری کارشناسی ارشد GIS/RS واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع مرداد ۹۳

-ارتقای کیفیت زیستی شهر از طریق احداث شبکه سبز راههای شهری و بهره گیری از GIS در تهران، فرناز سمسار ارشد مهندسی طراحی محیط زیست، اسفند ۱۳۹۲ علوم و تحقیقات تهران

-کاربرد GIS و پایگاه داده شهری در افزایش درآمد شهرداری ها (مطالعه موردی شهر بناب)، سیامک ساعد رحیم، کارشناسی ارشد GIS/RS واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع شهریور ۹۴

-بررسی اثرات متقابل بین حمل و نقل شهری (مترو و بی آر تی) و تراکم شهری برمبنای شاخص های زمینو مسکن با استفاده از GIS، هادی آشنائی، کارشناسی ارشد GIS/RS واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع شهریور ۹۴

-مدلسازی الگوی فضائی تغییرات کاربری اراضی شهری در افق ۱۴۰۴ با استفاده از مدل CLUE’ S (مطالعه موردی استان یزد شهرستان یزد)، محمودرضا ایران دوست، کارشناسی ارشد GIS/RS واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع شهریور ۹۴

-مدلسازی آلودگی ناشی از مونوکسیدکربن هوای شهرهای بزرگ با استفاده از GIS/RS، مریم حمزه لو، کارشناسی ارشد GIS/RS واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع بهمن ۹۴

– مدل‌سازی کارتوگرافیکی پایگاه‌های داده مکانی به کمک خدمات تحت اینترنت به‌منظور ارائه سرویس‌های مدیریت شهری، امید فرجی کارشناسی ارشد GIS/RS واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع بهمن ۹۴

– پهنه بندی آلودگی آرسنیک آذریان کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع بهمن ۹۴

-بررسی ارتباط زلزله های رخ داده با خطواره های استخراجی از میدان مغناطیسی و توپوگرافی و سنجش از دور با استفاده از GIS در پلیت ایران، علی خانی، کارشناسی ارشد هیدروگرافی واحد تهران شمال، تاریخ دفاع بهمن ۹۴

-مدلسازی گسترش کالبدی شهر در افق ۱۴۰۴ با استفاده از مدل SLEUTH و GIS و RS (مطالعه موردی شهر کرد)، رسول خالدی سردشتی، کارشناسی ارشد GIS/RS واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع اسفند ۹۴

– طراحی سایت ارائه خدمات جامع گردشگری با استفاده از سامانه اطلاعات مکانی تحت وب (مطالعه موردی شهر همدان)، علیرضا کولیوند کارشناسی ارشد GIS/RS دفاع دیماه ۹۴

-مدلسازی الگوی فضائی تغییرات کاربری اراضی شهری در افق ۱۴۰۴ با استفاده از مدل clue;s ، محمود رضا ایران دوست، ارشد GIS/RS واحد علوم و تحقیقات تهران

-تجزیه و تحلیل و ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث ساختمان های بلند مرتبه با استفاده از روش های تحلیل مکانی GIS، مطالعه موردی منطقه ۲ تهران، مریم معینی کارشناسی ارشد آمایش سرزمین، دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی همدان، دفاع اسفند ۹۴

-ارزیابی توزیع مکانی پارک های شهری به منظور دسترسی بهینه شهروندان و کنترل آلودگی هوا، مریم رزاززاده، ارشد آلودگی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران دفاع زمستان ۱۳۹۲

-ایجاد پایگاه داده برای فضای سبز شهری با استفاده از GISبا تاکید بر ارتقا گردشگری شهری در شهر تهران، لیلا الوندی ارشد GIS/RS واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع تابستان ۹۳

-پایش آلودگی فلزات سنگین (سرب کروم منگنز و آرسنیک) در خاک و بررسی اثرات آنها بر شرائط زیست محیطی منطقه، مطالعه موردی منطقه بهاباد استان یزد، مجید هاشمی، ارشد زمین شناسی زیست محیطی علوم و تحقیقات تهران، شهریور ۹۵

-کاربرد روش فرکتالی برای جداسازی ناهنجاری های خاک مس طلای دالی ایران مرکزی، رها صالحی ارشد زمین شناسی زیست محیطی علوم و تحقیقات تهران شهریور ۹۵

-تجزیه و تحلیل مکانی مناطق ایمن در حملات هوائی جهت استقرار تجهیزات پروژه های عمرانی بر مبنای ملاحظات پدافند غیر عامل، مهدی بهروز ارشد GIS/RS علوم تحقیقات تهران تاریخ دفاع ۲۶/۱۱/۹۵

-ارزشیابی زیست محیطی مرکز انباشت موقت و ایستگاه بازیافت (مطالعه موردی شهرداری منطقه ۱۸ ) با متد VIKOR&AHP، سمیرا باقریان علوم و تحقیقات تهران دفاع مرداد ۹۶

-مدیریت بهینه حمل و نقل شهری با استفاده از مدلسازی و آنالیز شبکه (مطالعه موردی: امکان سنجی توسعه خطوط BRT)، نگار شیسیان ارشد GIS/RS علوم و تحقیقات، دفاع شهریور ۹۶

-ارائه مدل نو در شهرسازی امنیت پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری رتبه بندی جرایم در استان های ایران، احمد دهقان، ارشد GIS/RS علوم و تحقیقات، دفاع شهریور ۹۶

 

استاد مشاور (کارشناسی ارشد) دفاع شده

 

 ارزیابی توسعه کالبدی منطقه شهری با بهره گیری از GIS,RS  زهرا کشمیری کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری  دانشگاه آزاد تهران واحد مرکز، تاریخ دفاع تیر ۸۷

 ارزیابی اثرات زیست محیطی و جغرافیائی بلند مرتبه سازی در منطقه یک تهران با استفاده از GIS زهرا جلیلیان کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری گروه برنامه ریزی شهری واحد شهرری تاریخ دفاع زمستان۱۳۸۴

– اصول و ضوابط طراحی پارک مادر، مطالعه موردی پارک دارآباد، منصوره دانش یار کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تاریخ دفاع زمستان ۱۳۸۵

 طرح باز زنده سازی مجموعه تفریحی پارک ارم با تاکید بر معیارهای توسعه پایدار، کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی دفاع ۱۳۸۵

– بررسی توان اکوتوریسم در منطقه چهارمهال و بختیاری با استفاده از GIS کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست واحد علوم و تحقیقات ۱۳۸۴

 نوسازی برنامه توسعه پارک جنگلی چیتگر با دیدگاه توسعه پایدار کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۴

– بررسی وضعیت اکولوژیکی پرندگان بومی پارک چیتگر تهران با استفاده از GIS عسل خیل تاش کارشناسی ارشد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران دفاع ۱۳۸۷

– ” بررسی آلودگی های زیست محیطی منطقه تنگ بیجار (ایلام) با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی GIS مجید عطائی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران ۱۳۸۷

– بررسی زیستگاههای لک لک سفید و پراکنش آن در تهران بزرگ با استفاده از GIS شیرین اسکوئی کارشناسی ارشد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران دفاع ۱۳۸۷

– تعیین میزان فلزات سنگین در آب و هوا و رسوبات و بافت های گیاهی و جانوری در مناطق لاوان و سیری و خارک و بهرگان با GIS شیرین حسین پور کارشناسی ارشد رشته مهندسی محیط زیست (آب و فاضلاب) دفاع ۱۳۸۷

 ارزشیابی زیست محیطی مجتمع فولاد گیلان با تطبیق شاخص ها و استانداردهای زیست محیطی و ارائه برنامه جدید پایش زیست محیطی محمد حامد تقی توسلی کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران دفاع بهار ۸۸

– ارزشیابی زیست محیطی مجتمع فولاد گیلان با تطبیق شاخص ها و استانداردهای زیست محیطی و ارائه برنامه جدید پایش زیست محیطی برای آن، رحمت ا… نیاکان لاهیجی کارشناسی ارشد محیط زیست تاریخ دفاع تابستان ۸۸

 بررسی ظرفیت برد گردشگری در حوزه آبریز سد لتیان فخری حیدریان کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران دفاع  ۸۸

 بررسی پیامدهای زیست محیطی ویلاسازی در کلاردشت آزاده جمالی کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران دفاع ۸۸

 باززنده سازی پارک ۸ شهریور شهر سمنان شادی شیعه بیگی کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، دفاع اسفند ۱۳۸۸

” بررسی غلظت آلاینده های هوای شهر تهران با استفاده از WEBGIS و پایش ONLINE ایستگاههای سنجش آتنا عربی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست علوم و تحقیقات تهران   دفاع مرداد ۱۳۸۹

 مدیریت توسعه فضاهای سبز در نماهای شهری و ارائه مدل مفهومی در جهت ارتقا محیط زیست (مطالعه موردی بزرگراه شهید صیاد شیرازی – مناطق ۴ و ۷ تهران)، مجید مهنام کارشناسی ارشد محیط زیست دفاع مهر ۸۹

 مکان یابی ایستگاههای آتش نشانی با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه ANP (منطقه مورد مطالعه: منطقه ۳ تهران) محمد علی شیرزاده کارشناسی ارشد GIS/RS تاریخ دفاع مهر ۸۹

 بررسی پتانسیل ها و چالش های اکوتوریسم در منطقه ۲۲ شهرداری تهران، محدثه السادات مشتاقیون کارشناسی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران، دفاع دیماه ۸۹

 بررسی پتانسیل ها و تنگناهای اکوتوریسم در منطقه ۲۰  شهرتهران، میترا قوزلو کارشناسی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران، دفاع دیماه ۸۹

 ارزیابی طراحی محیط پارک های جنگلی براساس مدل سلسله مراتبی AHP (نمونه موردی پارک جنگلی چیتگر، مهرداد زنگنه فر کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دفاع آذر ۸۹

 تاثیر مولفه های طراحی محیط بر نظام تهیه ظرح جامع پارک های جنگلی (نمونه موردی پارک جنگلی سرخه حصار)، سعید انتظاری کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع آذر ۸۹

 مدل سازی شیوع بیماری مالاریا با استفاده از GIS و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، امیر علی ولی پور یکانی کارشناسی ارشد GIS/RS دفاع بهمن ۸۹

 مدیریت بحران در حوادث ناشی از آسیب به شبکه گاز شهری با بهره گیری از GIS طاهره قیطاسی کارشناسی ارشد HSE واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع بهمن ۸۹

 مکان یابی اسکان موقت در هنگام بحران با استفاده از GIS و بهره گیری از منطق فازی ( مورد مطالعاتی غرب تهران)، حامد صادقی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS تاریخ دفاع ۴/۲/۹۰

 طراحی و توسعه یک سیستم اطلاعات مکانی جهت ارزش گذاری قطعات زمین (نمونه موردی شهر کاشان)، هادی محبوبی کارشناسی ارشد GIS/RS تاریخ دفاع اردیبهشت ۹۰

 بررسی تغییرات کاربری اراضی ناحیه نقده با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیائی سیامک تقی زاده قلعه جوقی رشته GIS/RS تاریخ دفاع خرداد ۹۰

 بررسی عوامل موثر بر جلب پرندگان به وسیله غذاخوری در پارک جنگلی سرخه حصار، محمد پورهدایت کارشناسی ارشد محیط زیست تاریخ دفاع ۲۶/۵/۹۰

 مکان یابی جهت احداث سدهای زیرزمینی با استفاده از روش SMCE مطالعه موردی حوزه آبخیز کویر میقان، پژمان رکاب طلائی کارشناسی ارشد GIS/RS تاریخ دفاع ۲۰/۵/۹۰

 یک سامانه اطلاعات مکانی بافت آگاه برای ایمنی رانندگان، صابر عبدلی کارشناسی ارشد رشته GIS/RS تاریخ دفاع ۱۸/۵/۹۰

 بررسی انتشار گاز مونو اکسید کربن در هوای شهری ارومیه و تهیه نقشه پراکنش محیطی و ارائه راهکارهای کنترلی حامد اقدسی کارشناسی ارشد رشته مهندسی محیط زیست تاریخ دفاع ۳۰/۵/۹۰

– بررسی عوامل موثر بر جلب پرندگان به وسیله غذاخوری در پارک جنگلی سرخه حصار، محمد پورهدایت، علوم محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات تهران، تاریخ دفاع شهریور ۹۰

– طراحی و پیاده سازی هستی شناسی برای پایگاه داده مکانی ملی، مریم صارمی، سنجش از دور و GIS، واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع شهریور ۹۰

– پهنه بندی حساسیت محیط زیست سواحل کیش در برابر ریزش های نفتی مطابق با دستورالعمل NOAA، محسن اسماعیلی، علوم محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع تابستان ۱۳۹۰

– طراحی و اجرای یک GIS زمانمند (مطالعه موردی: حرکات تکتونیکی گسل تبریز براساس مشاهدات شبکه دائم ژئودینامیک)، آزاده آقا محمدی، سنجش از دور و GIS، واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع دیماه ۹۰

– مدیریت اکوتوریسم پارک جنگلی سراوان (سراوان گیلان)، زهرا ساسان فر، مدیریت محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع تابستان ۱۳۹۰

– تعیین آبراهه های مناسب جهت احداث سد زیرزمینی با استفاده از تکنیک های GIS/RS مطالعه موردی شرق استان تهران، معصومه علائی بخش، کارشناسی ارشد GIS/RS، واحد علوم و تحقیقات تهران ۱۳۹۰

– تهیه نقشه کمی و کیفی قنوات شهر تهران با استفاده از GIS، کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست منابع آب، واحد علوم و تحقیقات تهران دفاع بهار ۱۳۹۱

– ناوبری در محیط های پردیزه با استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی همراه، مهرانگیز حسنخانی، کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS، واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع زمستان ۱۳۹۰

– ارزیابی کارائی الگوریتم SEBAL در برآورد تبخیر (مطالعه موردی دریاچه مخزن سد کرخه )، عادل محبوبیان، کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS، واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع مرداد ۱۳۹۱

– طراحی نقشه و پایگاه داده راههای هوائی ایران در سیستم اطلاعات جغرافیائی، رضا خندان، کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS، واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع شهریور ۱۳۹۱

مشارکت شهروندان در ارتقا محیط زیست شهر تهران از طریق سامانه مدیریت شهری (مطالعه موردی سامانه ۱۳۷ شهر تهران)، فردین تیزخان، کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع آذر ۱۳۹۱

-بررسی مدیریت مهار سیلاب رودخانه کن با استفاده از مدل هیدرولوژیکی HEC-RAS و نرم افزار ArcGIS، نوش آفرین آزادی فر، کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع آذر ۱۳۹۱

– بررسی پتانسیل ها و تنگناهای اکوتوریسم در منطقه ۲۰ شهرداری تهران، میترا قوزلو، کارشناسی ارشد علوم محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع ۱۳۹۰

– ارزیابی نرم افزارهای متن باز برای استفاده در پروژه های سیستم اطلاعات مکانی و سنجش از دور، رضا خیاط درستکار کارشناسی ارشد GIS/RS علوم و تحقیقات تهران، دفاع ۱۴/۱۱/۱۳۹۱

– بررسی تغییرات نیترات و نیتریت آهن و منگنز در منابع آب آشامیدنی روستائی شهرستان های علی آباد کتول و رامیان و تهیه مدل کیفی آب در محیط GIS، صفرعلی الیاسی، کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دفاع بهمن ۹۱

– ایجاد سیستم اطلاعات مکانی زمانمند برای مدیریت ترافیک شهری (مطالعه موردی تعیین زمان چراغ های راهنمائی با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی زمانمند)، ابوالفضل یداللهی، کارشناسی ارشد GIS/RS علوم تحقیقات تهران، دفاع اسفند ۹۱

– ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه حفاظت شده کالمند بهادران به منظور توسعه ی توریسم با استفاده از روش AHP ، فاطمه سرفراز کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین علوم و تحقیقات تهران دفاع اسفند ۹۱

– مکان یابی محل اسکان اضطراری و موقت برای هنگام زلزله و ارائه راهکارهای مدیریتی به منظور کاهش خسارات در محیط زیست (مطالعه موردی منطقه ۲۲ تهران)، پیمان مکی آل آقا، ارش محیط زیست تاریخ دفاع ۴/۴/۹۲

-پهنه بندی آمایشی به منظور توسعه اکوتوریسم شهرستان شازند با استفاده از مدل ترکیبی SWOT-ANP در محیط GIS، اکرم غیاثی ارشد مهندسی منابع طبیعی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع مرداد ۹۲

-توسعه پایدار شهر از طریق محورهای اکولوژیک شهری از دره اوین درکه تا شهرک غرب، امیر سلطانی، ارشد مهندسی طراحی محیط علوم و تحقیقات تهران، دفاع ۲۶/۶/۹۲

-کمینه سازی پساب کارخانجات چوب و کاغذ و ارائه روش تصفیه مناسب، مریم آنگر سله بنی،  مهندسی منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات تهران، تاریخ دفاع مهر ۹۲

 ارزیابی ریسک زیست محیطی طرح توسعه بندر انزلی به روش پاپیونی، محمد کماسی، مهندسی منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات تهران، تاریخ دفاع مهر ۹۲

-بررسی و امکان سنجی طراحی رود دره های تهران با رویکرد زیرساخت سبز شهری و GIS، مهتاب وکیلی کرگانرود مهندسی طراحی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران، تاریخ دفاع ۶/۱۲/۹۲

-تلفیق فن آوری سنجش از دور و GIS جهت بررسی پوشش گیاهی منطقه شمال ایران، علی شریفی، کارشناسی ارشد GIS/RS واحد علوم تحقیقات تهران، دفاع مهر ۹۲

-ارزیابی نرم افزارهای متن باز برای استفاده در پروژه های سیستم اطلاعات مکانی و سنجش از دور، رضا خیاط درستکار کارشناسی ارشد GIS/RS واحد علوم تحقیقات تهران، دفاع مهر ۹۲

-طراحی و ایجاد یک سیستم خبره برای کنترل کیفیت نقشه های بزرگ مقیاس شهری (مطالعه موردی نقشه های ۱:۲۰۰۰ شهر گرگان)، امید علی حیدری، کارشناسی ارشد GIS/RS واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع ۱۸/۶/۹۳

-بررسی تصفیه پذیری فاضلاب در تصفیه خانه شهرک صنعتی سنگتاب، سارا اسلامی شاهی، مهندسی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران، شهریور ۹۳

-طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات مکانی تحت وب برای مسیریابی در مناطق شهری (نمونه موردی شهر بابل)، رمضان پوررمضان کارشناسی ارشد GIS/RS واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع زمستان ۹۳

-مکان یابی بهینه مراکز اسکان موقت بعداز زلزله در مناطق شهری با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان (مطالعه موردی شهرکرج)، معصومه خوشبخت، کارشناسی ارشد GIS/RS واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع زمستان ۹۳

-تحلیل و بررسی توزیع آلودگی سطحی عناصر اورانیوم و توریوم و جیوه و کادمیم در منطقه خوانسار اصفهان، میترا جاوید فخر، کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع بهمن ۹۴

-بررسی کارائی و واسنجی مدل SEDEM/WATEM با استفاده از فن آوری RS/GIS در حوزه آبخیز درکش استان خراسان شمالی، عاطفه بهزادفر، ارشد GIS/RS علوم و تحقیقات تهران، دفاع ۳۱/۳/۹۵

-بررسی تاثیر زمین لغزش به عنوان یکی از موانع طبیعی توسعه روستائی در بخش مرکزی شهرستان خرمآباد، سلمان کرمی، ارشد زمین شناسی زیست محیطی علوم و تحقیقات تهران پائیز ۹۴

-معرفی آلودگی های اورانیوم در منطقه اردکان یزد برگه کوه چاله چوله، فریبا میری ارشد زمین شناسی زیست محیطی علوم و تحقیقات تهران شهریور ۹۵

-تحلیل و بررسی پراکندگی آلودگی سطحی عناصر آرسنیک و سرب و کبالت و روی در منطقه گلپایگان (شمالغرب اصفهان)، مینا علاالدینی ارشد زمین شناسی زیست محیطی علوم و تحقیقات مهر ۹۵

 

-سمینار کارشناسی ارشد

 

بررسی اثرات زیست محیطی کانسار مس – طلا دالی (استان مرکزی)، رها صالحی، زمین شناسی زیست محیطی واحد علوم و تحقیقات تهران، شهریور ۱۳۹۴

بررسی اثرات زیست محیطی طرح ذخیره سازی گاز در ساختار نمکی نصرآباد کاشان، فریبا طالبی، زمین شناسی زیست محیطی واحد علوم و تحقیقات تهران، شهریور ۱۳۹۴

بررسی آنومالی ژئوشیمیائی و تاثیرات زیست محیطی اورانیوم و توریم در منطقه شهرستان سلماس (استان آذربایجان غربی)، معصومه جعفری، زمین شناسی زیست محیطی واحد علوم و تحقیقات تهران، شهریور ۱۳۹۴

بررسی و مقایسه اثرات زیست محیطی توسعه حمل و نقل ریلی و جاده ای، حسن مصطفی لو زمین شناسی زیست محیطی واحد علوم و تحقیقات تهران، شهریور ۱۳۹۴

عوامل ایجاد ریزگردها در استان خوزستان و تاثیرات زیست محیطی آن، فرزاد فرهادی نیاکی، زمین شناسی زیست محیطی واحد علوم و تحقیقات تهران، شهریور ۱۳۹۴

 

سمینار کارشناسی (استاد راهنما)

 

۱- تحلیل مکانی فرونشست یزد با استفاده از توابع تحلیلی GIS، اموزشکده فنی نقشه برداری، قاسم مظلومی ثانی، تابستان ۱۳۹۰

۲ – نرم افزارهای پیشرفته GIS، اموزشکده فنی سازمان نقشه برداری، آرش قویمی، تابستان ۱۳۹۰

– استاد راهنما در پایان نامه کارشناسی مهندسی محیط زیست  با عنوان “ارائه روشهای کاربردی کاهش ترافیک منطقه یک تهران ” در سال ۱۳۸۴

۳- معرفی کاربردهای پیشرفته داده های رقومی در EIA،  مهندسی محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد تهران واحد شمال۱۳۸۴

۴- بررسی استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14000 در کارخانه پادیسان ۱۳۸۳

۵-طراحی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14000 در کارخانه زهش،  ۱۳۸۴

۶- بررسی و معرفی جنبه های هواشناسی موثر در آلودگی هوای تهران، ۱۳۸۴

۷- ارزیابی توان توسعه گردشگری در منطقه ۲ شهر تهران با استفاده از داده های زمین مرجع، ۱۳۸۴

۸- کاربرد داده های هیدروگرافی در مدیریت محیط زیست۱۳۸۴

۹-  مسیریابی بهینه براساس اصول زیست محیطی با استفاده از GIS ، دانشکده نقشه برداری سازمان جغرافیائی۱۳۸۶

۱۰- چندین سمینار کارشناسی مهندسی نقشه برداری آموزشکده فنی سازمان نقشه برداری کشور ۱۳۸۸ از جمله کاربرد GIS در ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست – ماکان سجادی زمستان ۸۸ و معرفی کاربرد اطلاعات مکانی در مطالعات حمل و نقل، دانشجو حمید رضا سپهری بهار ۸۸

۱۱- مدیریت حوادث شبکه های گاز شهری با بهره گیری از GIS، مینا علی صوفی و مرضیه شرف بیانی، آموزشکده نقشه برداری، تابستان ۹۰

۱۲- کاربرد GIS در مکان یابی احداث مراکز جدید اورژانس در شهر قم، فهیمه صمدی پیر سلطان، آموزشکده نقشه برداری، تابستان ۹۰

۱۳- استفاده از زبان مدلسازی واقعیت مجازی VRML در GIS ، احمد پهلوان، آموزشکده نقشه برداری، تابستان ۹۰

۱۴- معرفی تکنولوژی ۳D در مهندسی اطلاعات مکانی، نجمه آشوری و فاطمه مشتاقی نژاد، آموزشکده نقشه برداری تابستان ۹۰

۱۵- پایش توسعه شهرها به روش مدل سازی اتوماتای سلولی از طریق WEBGIS، محمد علی میرلوحی، آموزشکده نقشه برداری تابستان ۹۰

۱۶- جایگاه مهندسی نقشه برداری در مهندسی ساختمان، فاطمه ذاکری و ریحانه سعیدی، آموزشکده سازمان نقشه برداری مهر ۹۰

۱۷ سمیه درودیان، بررسی آلودگی صوتی قطارهای شهری با بهره گیری از GIS کارشناسی ارشد علوم و تحقیقات تهران تیر ۸۸ (سمینار ارشد)

۱۸  – الهام رحمتی، بررسی آلودگی صوتی بزرگراه های شهری با بهره گیری از GIS علوم و تحقیقات تهران تیر ۸۸ (سمینار ارشد)

۱۹- ارتقا ارائه سطح خدمات امداد و نجات از طریق ایجاد و راه اندازی یک سیستم اطلاعات مکانی در منطقه ۱۶ تهران، هاشم شکری داریانی، آموزشکده نقشه برداری، شهریور ۹۱

۲۰-  نقش سیستم اطلاعات جغرافیائی در بهبود حمل و نقل و کاهش معضلات شهری، میلاد علیزاده و محسن رشیدی کارشناسی نقشه برداری آموزشکده نقشه برداری، شهریور ۹۱

۲۳- مدیریت تخلیه اضطراری در محیط های مکان مرجع با استفاده از مدل عامل مبنا، وحید رضاعلی و سید احمد حقانی راد، آموزشکده نقشه برداری، شهریور ۹۱

۲۴- مکان یابی ایستگاههای CNG در شمال تهران، معصومه ورکیانی زاده و فریبا زارعی، آموزشکده نقشه برداری آبان ۹۱

۲۵-تحلیل مکانی فضائی احداث شعبات جدید بانک به منظور ارتقا عملکرد بانکی، محمد علی صادقی گل، آموزشکده نقشه برداری، بهمن ۱۳۹۱

۲۵- تاثیر آلودگی هوا بر بیماری های ریوی در شهر تهران، وحید احسانی نژاد و امیرحسین مهدوی حاجی، آموزشکده نقشه برداری، خرداد۹۲

۲۶- استفاده از سیستم اطلاعات مکانی در گسترش حمل و نقل در سطح ملی، عبدا… چراغپور و حسین بروشان، مرداد۹۲ آموزشکده نقشه برداری

۲۷- مکان یابی بیمارستان در غرب تهران، محمد امین ارم آبادی و احمد قولجانی، مرداد ۹۲، آموزشکده نقشه برداری

۲۸- استفاده از GIS به منظور مدیریت بهینه بازاریابی و فروش مواد غذایی در شرکت های پخش و توزیع مویرگی، محسن پورعرب مقدم و محمد فرهنگیان، آموزشکده نقشه برداری مرداد ۱۳۹۲

۲۹- طراحی و آنالیز شبکه های فاضلاب در نرم افزار AUTO DESK STORM AND SANITARY ANALYSIS شهرام خالدیان، آموزشکده نقشه برداری مرداد ۱۳۹۲

۳۰- بررسی تاثیرات فرآیندهای غیرمادی برساخت یابی شهرها با تاکید بر نقش داده های مکانی، آرش اسدی مرداد ۱۳۹۲ آموزشکده نقشه برداری

۳۱- تعیین توزیع مکانی آلودگی منواکسید کربن و ذرات معلق در شهر تهران با استفاده از GIS، فریبرز قربانی و حسن نیکزاد، شهریور ۹۲ آموزشکده نقشه برداری

۳۲- مکان یابی بهترین نقطه برای تاسیس اورژانس با استفاده از GIS، سید صابر کاظمی و مصطفی عزیزخانی آموزشکده نقشه برداری شهریور ۹۲

۳۳-پتانسیل یابی معدنی با بهره گیری از سنجش از دور و GIS، الهام طالبی و سیده سحرناز گلچهره رحیمی، آموزشکده نقشه برداری شهریور ۹۲

۳۴- کاربرد GIS در طراحی شهری، محمد جواد ملامحمدی و حمید انصاری، آموزشکده نقشه برداری شهریور ۹۲

۳۵- کاربرد GIS در صنعت آب و فاضلاب، مونا حسینی مرضیه قارلقی، آموزشکده نقشه برداری، دفاع شهریور ۹۲

۳۶- نقش GPS در بخش کشاورزی دقیق، ایمان امینی آموزشکده نقشه برداری دفاع شهریور ۹۲

۳۷-کاربرد GIS در طراحی توسعه شهری با استفاده از طرح تفضیلی جدید تهران (مطالعه موردی منطقه ۸ تهران) ، نیلوفر حقیقت گو و زهرا پاشائی، آموزشکده نقشه برداری، شهریور ۹۲

۳۸-تحلیل مکانی آلودگی صوتی ناشی از حمل و نقل شهری بر مناطق مسکونی با استفاده از GIS، مطالعه موردی تهران بخشی از اتوبان همت، میلاد داوودخانی، آموزشکده نقشه برداری، مهر ۱۳۹۲

۳۹-سمینار اتوماسیون مکان مبنای مشاورین املاک، علیرضا شیخ جبلی، آموزشکده نقشه برداری، اسفند ۹۲

۴۰-کاربرد GIS در مدیریت ترافیک، ناصر نوبهار دیلمی و پرویز رضائی، آموزشکده نقشه برداری، اسفند ۹۲

۴۱-ملاحظات طراحی شهرها از دیدگاه پدافند غیرعامل، فاطمه شاهی، آموزشکده نقشه برداری، شهریور ۱۳۹۳

۴۲-مدلسازی توسعه مناطق فشرده شهری با استفاده از سیستم های مکانی GIS/RS مطالعه موردی منطقه ۶ شهر تهران، شیما عیوض پور آموزشکده نقشه برداری، شهریور ۱۳۹۳

۴۳-کاربرد GIS در مدیریت بحران های شهری (سیل و زلزله و…)، فرشته طریقت و زهره هاشمی، آموزشکده نقشه برداری، شهریور ۱۳۹۳

۴۴- تحلیل فضائی و مکانی تناسب کاربری اراضی توسعه یافته در منطقه ۲۲ تهران، سیده زهرا موسوی، آموزشکده نقشه برداری، شهریور ۱۳۹۳

۴۵-معرفی کاربردهای پیشرفته GIS و نحوه ارائه آن در نرم افزار ARCGIS، لیلا رحمن زاده، آموزشکده نقشه برداری، شهریور ۱۳۹۳

۴۶-کاربرد webGIS در مدیریت شهری، پرویزآجرلو و ریموند فروزانفر، آموزشکده نقشه برداری، شهریور ۱۳۹۳

۴۷-مدیریت ترافیک کلان شهرها به صورت آنلاین و تحت وب با استفاده از GIS، سحر پارسا، آموزشکده نقشه برداری، شهریور ۱۳۹۳

۴۸-مدیریت آلودگی هوای کلان شهرها به صورت آنلاین و تحت وب با استفاده از GIS، مریم پناهی و الهام شجاع پیله رود،   آموزشکده نقشه برداری، شهریور ۱۳۹۳

۴۹-تحلیل مکانی مراکز درمانی در شهر تهران، مطالعه موردی غرب شهر تهران سید میلاد وکیل زواره آموزشکده نقشه برداری بهمن ۱۳۹۳

۵۰-کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیائی در مکان یابی مناطق جرم خیز، پروین موسوی و پریسا رجبی، آموزشکده نقشه برداری،  اردیبهشت ۹۴

۵۱-تحلیل فضائی مکانی به منظور مکانیابی مدارس در شهر ارومیه، صابر حسنلو، آموزشکده نقشه برداری، شهریور ۱۳۹۴

۵۲-کاربرد GIS در صنعت برق، رحیم رضورانی فائزی فر، آموزشکده نقشه برداری، شهریور ۱۳۹۴

۵۳-نقش توسعه در بستر اطلاعات مکانی، شهیندخت داورپناه، آموزشکده نقشه برداری، شهریور ۱۳۹۴

۵۴-مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در فضاهای باز شهری، لیلا میعادفر، آموزشکده نقشه برداری، شهریور ۱۳۹۴

۵۵- کاربرد داده های سنجش از دور در برنامه های توسعه پایدار، سجاد قاسمی و محسن ارشادیان، آموزشکده نقشه برداری، شهریور ۱۳۹۴

۵۶- بررسی نقش و جایگاه اطلاعات مکانی در برنامه های پنجم و ششم توسعه و ارائه پیشنهادات، شهیندخت داورپناه،  آموزشکده نقشه برداری، شهریور ۱۳۹۴

۵۷- مدیریت بهینه ترافیک در کلان شهرها با استفاده از GIS، فرزانه ملک لو، آموزشکده نقشه برداری، شهریور ۱۳۹۴

۵۸-خرید و فروش املاک و مستغلات در محیط GIS، حمیده آقاجانپور نشلی، آموزشکده نقشه برداری، شهریور ۱۳۹۴

۵۹-تحلیل مکانی و مدلسازی به منظور تعیین تناسب اراضی جهت توسعه مراکز صنعتی (مطالعه موردی منطقه ۲۲ تهران)، افسانه رسولیان، آموزشکده نقشه برداری، شهریور ۱۳۹۴

۶۰-کاربردهای پیشرفته سیستم اطلاعات جغرافیائی در خدمات مکان مبنا، فاطمه سلیمانی، آموزشکده نقشه برداری، شهریور ۱۳۹۴

۶۱-مکان یابی مکان های تفرجی با استفاده از GIS (مطالعه موردی منطقه ۷ کلان شهر تهران)، الهام حشمتی راد و سیده سمیه سجادی، آموزشکده نقشه برداری، شهریور ۱۳۹۴

۶۲- نوآوری های حاصل از GIS در ارائه مدل های پیش بینی و مدیریت بحران، زهرا اصغری فرشاد اسدزاده، آموزشکده نقشه برداری، شهریور ۱۳۹۴

۶۳-آنالیزهای مکانی سه بعدی آلودگی صوتی حاصل از خودروها در اتوبان های شهری، پریچهر غلام ژیان، آموزشکده نقشه برداری، شهریور ۱۳۹۴

۶۴-مدیریت بهینه ترافیک در کلان شهرها با استفاده از GIS، منطقه مورد مطالعه شهر تهران، مسلم محمودی عنایت، آموزشکده نقشه برداری، دیماه ۱۳۹۴

۶۵-مکانیابی پارکینگ های عمومی با استفاده از GIS، (مطالعه موردی شهر بروجرد)، محمد محمدی والا، خرداد ۹۵، آموزشکده نقشه برداری

۶۶-کاربرد سامانه اطلاعات مکانی GIS در مکانیابی و توزیع فضائی و تحلیل شبکه مراکز بهداشتی و درمانی، (مطالعه موردی شهر سقز)، فرشاد یوسفی و هومن رحیمی، آموزشکده نقشه برداری، تیر ۹۵

۶۷-مکانیابی تعیین محل ایستگاه های اتوبوس درون شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی شهرک گلشهر شاهد شهرستان ارومیه)، امید زنگنه، آموزشکده نقشه برداری تیر ۹۵

۶۸-کاربرد سامانه اطلاعات مکانی GIS در مکانیابی و محل اسکان موقت بعد از زلزله (مطالعه موردی شهر سقز)، رئوف تکاب آموزشکده نقشه برداری تیر ۹۵

۶۹-کاربرد سیستم اطلاعات مکانی GIS در مدیریت بحران با رویکرد پدافند غیرعامل (سوانح طبیعی)، علیرضا عرب خراسانی، آموزشکده نقشه برداری مرداد ۹۵

۷۰-استخراج الگوهای عبور و مرور شهری با استفاده از داده های مکانی زمانی، محمد عنانی، آموزشکده نقشه برداری مرداد ۹۵

۷۱-مکانیابی محل دفن پسماند شهری با استفاده از تکنولوژی GIS/RS (مطالعه موردی شهرستان ساری)، مصطفی صادقی طوسی، شهریور ۹۵

۷۲-بررسی و ارائه استانداردهای OGC در web در خصوص سامانه های اطلاعات مکانی، مهدی مظاهری خورزنی، آموزشکده نقشه بردرای، شهریور ۹۵

۷۳- تحلیل مکانی جرم و جنایت با استفاده از سامانه های اطلاعات مکانی، فرشته قلیچ خان، شهریور ۹۵ آموزشکده نقشه برداری

۷۴-بررسی روش های بهینه سازی چند هدفه در تخصیص کاربری اراضی، یاسین قاسمی مهر ۹۵ آموزشکده نقشه برداری

۷۵-کاربرد GIS در مدیریت بحران های شهری (مطالعه موردی منطقه ۲ شهر تهران و فرونشست جنوب تهران)، قاسم میرخان و غلامحسین سمیعی، مرداد ۹۶ آموزشکده نقشه برداری

۷۶-معرفی کاربردهای پیشرفته GIS در مدیریت بحران و مدلسازی مکانی توسعه پایدار، سمیرا احمدی، آموزشکده نقشه برداری شهریور ۹۶

۷۷-مکان یابی محل دفن زباله با استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی، بیتا پیربادامی، آموزشکده نقشه برداری شهریور ۹۶

۷۸- داده کاوی و تحلیل بیماری سرطان معده در محیط GIS مطالعه موردی استان کردستان، محسن شیخی، آموزشکده نقشه برداری شهریور ۹۶

۷۹-بررسی خطوط اپی پلار در فتوگرامتری، بهاره ربیعی، آموزشکده نقشه برداری شهریور ۹۶

۸۰-پایش مزارع زیرکشت برنج با استفاده از داده های راداری، پرئانه باقرنیا، آموزشکده نقشه برداری شهریور ۹۶

 

 

 

داوری پایان نامه ها و رساله های کارشناسی ارشد و دکتری

 

۱-سید رضا خاتمی، کارشناسی ارشد، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، مدیریت زیست محیطی طراحی شهری با استفاده از روش SWOT(مطالعه موردی پارک لاله تهران)، دفاع شهریور ۸۹  

۲-مجید نوربخش، کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، طراحی تپه شیان بخش غربی (حاشیه بزرگراه امام علی (ع))، دفاع شهریور ۸۹  

۳-محمد رضا قانعی، کارشناسی ارشد GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، توسعه یک مدل عامل مبنا به منظور تخصیص کاربری های شهری، دفاع شهریور ۸۹

۴-طهورا دهشور، کارشناسی ارشد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران، پهنه بندی مکان های مناسب توسعه شهری مبتنی بر معیارهای زیست محیطی (مطالعه موردی: شهرستان محمودآباد)، دفاع شهریور ۸۹

۵-عدنان رستمی، کارشناسی ارشد GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ارزیابی مدل های تصمیم گیری چندمعیاری برای حل مسائل مکانی راه (مطالعه موردی راه سنندج مریوان)، دفاع شهریور ۸۹

۶-نازنین عبدالقادر بوکانی، کارشناسی ارشد GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، توسعه اتوماتای سلولی با استفاده از تئوری فازی در مدلسازی پروسه های پیچیده مکانی، دفاع شهریور ۸۹

۷-سمیه دهقان، کارشناسی ارشد GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، تلفیق آنی سیستم GIS,GPS به منظور به هنگام سازی هوشمند داده های مکانی با تاکید بر حفظ روابط منطقی و توپولوژیکی میان عوارض، دفاع تابستان ۸۷

۸-مهدی قطبی نژاد، کارشناسی ارشد GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، بهبود مدیریت انتقال مجروحین پس از حادثه به کمک تلفیق سیستم های اطلاعات مکانی و روش های برچسب گذاری، دفاع تابستان ۸۸

۹-مهرنوش بختیاری فر، کارشناسی ارشد GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، توسعه یک سیستم حامی تصمیم گیری مکانی برای آمایش منطقه ای، تابستان ۸۷

۱۰-نازیلا محمدی،  کارشناسی ارشد GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، مدلسازی هوشمند مکان یابی در محیط پویا و برای اشیای متحرک، دفاع شهریور ۸۸

۱۱-محمد رضا جلوخانی نیارکی، کارشناسی ارشد GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، طراحی و پیاده سازی مدل داده بهینه حمل و نقل جاده ای جهت مدیریت اطلاعات نگهداری راههای کشور، دفاع بهمن ۸۷

۱۲-رضا معلم، کارشناسی ارشد مهندسی طراحی واحد علوم و تحقیقات تهران، مدیریت بهینه پارک جنگلی با تاکید بر توسعه پایدار مطالعه موردی پارک جنگلی خرگوش دره منطقه ۲۲ تهران، دفاع مهر ۸۹

۱۳-مهران احمدی، کارشناسی ارشد مهندسی طراحی واحد علوم و تحقیقات تهران، مدیریت زیست محیطی فضای سبز شهر تهران از نظر سازگاری گونه های گیاهی (مطالعه موردی پارک جنگلی افرا بوستان شهید کاظمی)، تاریخ دفاع مهر ۸۹

۱۴-سید محمد رضا حسینی، کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست علوم و تحقیقات تهران، بررسی اثرات استرس شغلی مدیران در توسعه پایدار محیط زیست (مطالعه موردی شهرداری شهر تهران بزرگ)، دفاع آذر ۸۹

۱۵-داود ملکی، کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری سیستم های اطلاعات مکانی GIS دانشکده نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، مدل سازی توسعه شهری با استفاده از روش آتوماتای سلولی، دفاع آذر ۸۹

۱۶-احسان عبدالمجیدی، کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری سامانه های اطلاعات مکلنی GIS دانشکده نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، مدل سازی زیر ساخت داده مکانی با استفاده از سیستم داینامیک، دفاع آذر ۱۳۸۹

۱۷-سعیده عزیزی کارشناسی ارشد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات با عنوان بررسی نقش زنان در مدیریت محیط زیست و تدوین برنامه های آموزشی جهت ارتقا بهینه آنان (مطالعه موردی شهرستان کرج)، دفاع آذر ۸۹

۱۸-بابک نعیمی دکتری مدیریت محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران با عنوان توسعه سامانه پشتیبان تصمیم گیری زیست محیطی EDSS برای برنامه ریزی استفاده از سرزمین مبتنی بر روش های نوین ارزیابی چند معیاره/ چند منظوره، مطالعه موردی استان گلستان، تاریخ دفاع ۷/۱۱/۸۹

۱۹-گیتی خوش آموز کارشناسی ارشد سامانه های اطلاعات مکانی GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، توسعه یک مدل مکانی تصمیم گیری چند هدفه با تاکید بر آمایش سرزمین، دفاع ۱۳/۲/۹۰

۲۰-زهرا بهاری سجهرود، کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، توسعه یک سیستم تصمیم گیری مبتنی بر Web-GIS جهت برنامه ریزی گردشگری، دفاع ۲۴/۳/۹۰

۲۱-فرزاد آقا کریم علمدارا:، کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، بازخوانی اطلاعات معنائی از داده های مکانی با استفاده از سنجش همانندی معنایی براساس روابط مکانی، دفاع ۱۸/۴/۹۰

۲۲-مهناز منافی، کارشناسی ارشد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات، بررسی وضعیت آموزش محیط زیست در دوره ابتدائی شهر کرج و نقش آن در توسعه پایدار از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس ابتدائی شهر کرج، دفاع ۱۲/۵/۹۰

۲۳-شیرین عباسی، کارشناسی ارشد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات، بررسی جایگاه و نقش آموزش مصرف بهینه انرژی در مدارس دوره ابتدائی شهر تهران، دفاع ۱۲/۵/۹۰

۲۴-حسین حسینی، کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، توسعه روش میانگین وزنی مرتب شده (OWA) در مکان یابی، تاریخ دفاع ۸/۶/۹۰

۲۵-طیبه اسکندری، کارشناسی ارشد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران، ارزیابی توان گردشگری منطقه علیصدر همدان، ارشد علوم محیط زیست، علوم و تحقیقات تهران دفاع شهریور ۹۰

۲۶-امین شریفی، کارشناسی ارشد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران، نقش و بررسی مدیریت دانش در توسعه پایدار محیط زیست (بررسی موردی سازمان حفاظت محیط زیست)، تاریخ دفاع ۱۲/۹/۹۰

۲۷-مهشید محمدی، کارشناسی ارشد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران، مدیریت و برنامه ریزی کاربری اراضی اطراف فرودگاه مهرآباد تهران، تاریخ دفاع ۲۴/۹/۹۰

۲۸- علیرض حیدری نیک، کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، طراحی و ایجاد سیستم توصیه گر مبتنی بر GIS برای گردشگری، دفاع ۲۶/۱۱/۹۰

۲۹- مهدی تیموری، کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی طراحی و پیاده سازی یک مدل بافت آگاه برای تصمیم گیری چند معیاره، دفاع ۷/۱۲/۹۰

۳۰- جمشید مالکی، کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی GIS دانشگاه تهران، ترکیب و اجرای سرویس های مکانی پایه OGC، تاریخ دفاع ۹/۱۲/۹۰

۳۱- مرتضی سپهر، تعیین حساسیت زیست محیطی نوار ساحلی شهرستان تنکابن با استفاده از روش NOAA ، واحد علوم و تحقیقات تهران، کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا بوم شناسی دریا، تاریخ دفاع ۳۰/۲/۹۱

۳۲- خانم تابان، ترسیم نقشه آلودگی رودخانه ارس، واحد علوم و تحقیقات تهران، کارشناسی ارشد علوم محیط زیست، تنوع زیستی، تاریخ دفاع ۲۸/۲/۹۱

۳۳- صابر معصومی، کارشناسی ارشد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران، برنامه ریزی مدیریتی تالاب بین المللی قوری گل براساس رویکرد اکوسیستمی، تاریخ دفاع ۵/۴/۹۱

۳۴- نگین شفیعی، کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات تهران، مدیریت ریسک زیست محیطی شهرک صنعتی شهید سلیمی با استفاده از نرم افزار pertmaster تاریخ دفاع ۶/۴/۹۱

۳۵- هومن بهمن پور، دکتری مدیریت محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران، تدوین معیارها و الگوی مکان یابی و مدیریت زیست محیطی پارک های طبیعت در ایران (مطالعه موردی شهرستان شاهرود) دفاع شهریور ۹۱

۳۶- روح ا… رضائی، کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات تهران، ارائه برنامه بهینه مدیریت مواد زائی جامد در شهرستان بوئین زهرا، تاریخ دفاع ۲۷/۶/۹۱

۳۷- فاطمه پور قاسم، طراحی بانک اطلاعات محیط زیست جهت تسهیل فرآیند ارزیابی اثرات زیست محیطی، کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین، واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع ۲۹/۶/۹۱

۳۸- هومن بهمن پور، تدوین معیارها و الگوی مکان یابی و مدیریت زیست محیطی پارک های طبیعت در ایران (مطالعه موردی، شهرستان شاهرود)، دکتری مدیریت محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع ۱/۸/۱۳۹۱

۳۹- مهسا سادات میرزا علی شیخ رضائی، کاربرد فنون تصمیم گیری چندمعیاره در مکان یابی نیروگاههای بادی، مطالعه موردی دشت تاکستان، ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین واحد علوم و تحقیقات، دفاع ۲۶/۱۱/۱۳۹۱

۴۰-ژئوشیمی زیست محیطی گرد و غبار شهر تهران (مطالعه موردی میدان های اصلی)، پری مقدسی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی واحد علوم و تحقیقات تهران، تاریخ دفاع ۲۱/۱۱/۹۲

۴۱-ژئوشیمیائی زیست محیطی گرد و غبار خیابان های اصلی تهران، شقایق گرشاسبی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی واحد علوم و تحقیقات تهران، تاریخ دفاع ۲۱/۱۱/۹۲

۴۲-مدلسازی انتشار آلاینده های هوا و پیش بینی میزان غلظت و تعیین فاکتورهای انتشار در پالایشگاه ۴ گازی پارس جنوبی، رساله دکتری خانم فرزانه جعفری گل رشته مهندسی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دفاع بهمن ۹۳

۴۳-تدوین مدل برای ارزیابی اثرات اکولوژیک جاده ها در مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی منطقه حفاظت شده ارسباران)، پریسا اولاد غفاری دکترای آمایش سرزمین واحد علوم و تحقیقات تهران، تاریخ دفاع شهریور ۹۴

۴۴- توسعه معیارهای زیست محیطی برای مکانیابی شهرهای جدید (مطالعه موردی استان گیلان)، میثم جعفری دکترای علوم محیط زیست علوم و تحقیقات تهران، شهریور ۹۵

 

 

– جزوه های درسی

 

– جزوه درسی تالیف نقشه، آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور، ۱۳۸۸

– جزوه درسی نرم افزارهای پیشرفته، آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور، ۱۳۸۸

– جزوه درسی اصول و مبانی نقشه برداری، آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور، ۱۳۸۸

– جزوه درسی HSE & GIS آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور، ۱۳۸۸

– جزوه درسی اصول و مبانی GIS، آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور، ۱۳۸۸

– جزوه درسی نقشه های توپوگرافی، آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور، ۱۳۸۹

 

 

– دوره‌های تخصصی گذرانده شده

 

– ” دورة ممیزی مدیریت ISO14001  مدیریت محیط‌زیست درموسسه SGS “، ۱۳۷۹

– ” دورة GIS در دفترسازمان ملل، باکو، ۲۰۰۰، تحت برنامه  CEP- UNDP,UNEP ”

– دورة Environmental Studies Using Satellite & Balloon and Ground Based Data در سازمان فضائی و علوم جو SUPARCO ۲۰۰۴

– دوره‌های متعدد مدیریت در مرکز آموزش مدیریت دولتی (۳ دوره)، ۱۳۷۶-۸۰

– دوره شهروند الکترونیکی در مجتمع فنی تهران دیماه ۱۳۸۵

– دوره بین المللی بازرایابی و تجارت الکترونیکی ، برگزارکننده چندین موسسه و دانشگاه بین المللی ایران و اروپا شهریور

۱۳۸۵

– همایش و دوره بین المللی WTO و چالش های جهانی شدن، آذر ۱۳۸۵

– دوره و کارگاه آموزشی کاربرد تکنولوژی ماهواره در ارتباطات و سنجش از دور ۹ تا ۱۵ اکتبر ۲۰۰۴ تهران

– دوره بین المللی سازمان های پیشرو و حضور در فضای تجارت جهانی ۲۱و۲۲ خرداد ۱۳۸۶ تهران

– دوره های نظام مهندسی ساختمان و  تهیه نقشه های تفکیکی آپارتمان ها، اداره ثبت اسناد و املاک استان تهران – UN-Habitat City Prosperity Index (CPI), Expert Group Meeting, 2013, Tehran

 

– برپائی نمایشگاههای تخصصی

 

 –  دبیر نمایشگاه ملی ژئوماتیک در سال های  ۷۹ و ۸۰ و ۸۱ و ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ و ۸۵ و ۸۶  و ۸۷

– دبیر نمایشگاه یکسان سازی نام های جغرافیائی ۱۳۸۰

– دبیر نمایشگاه GIS  در سال های ۸۵ و ۸۶ و ۸۷

-دبیر همایش ملی ژئوماتیک ۹۳

– مسئولیت ها ی اجرائی

 

– سابقه ۱۵ سال فعالیت در صدا و سیما به عنوان  اجرای برنامه های تلویزیونی شبکه اول سیما( ۱۳۶۵-۱۳۸۰)

– مسئول دفتر فنی شهرداری منطقه ۷ تهران

– مدیر روابط عمومی و امور بین الملل و حوزه ریاست سازمان نقشه برداری کشور  تا ۱۳۸۶

– مدیرمسئول انتشارات سازمان نقشه برداری کشور از سال ۱۳۸۱تا ۱۳۸۷

– مدیر بازاریابی سازمان نقشه برداری کشور از سال ۱۳۸۰  تا ۱۳۸۶

– مدیر مسئول نشریه “ارتباط” نشریه داخلی سازمان نقشه برداری و عضو هیات تحریریه نشریه علمی و فنی نقشه برداری کشور

–  تهیه کنندگی چندین برنامه علمی مستند از صنایع کشور به سفارش کارخانجات متعدد بانک صنعت و معدن در نقاط مختلف کشور و برنامه های مستند و علمی به سفارش شهرداری تهران و صنایع بخش خصوصی

-عضو کمیسیون خریدهای داخلی و خارجی سازمان نقشه برداری کشور ازسال ۱۳۸۵

– عضو کمیسیون تحول اداری سازمان نقشه برداری کشور از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷

– دبیر کارگروه Tele-Working در سازمان نقشه برداری کشور ۱۳۸۶

– رئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی آموزشکده فنی نقشه برداری کشور ۱۳۸۷

– نماینده اعضای هیات علمی آموزشکده نقشه برداری کشور در کمیته انظباطی ۱۳۸۷

– عضو هیات ممیزه اعضا هیات علمی و کمیته ترفیع در آموزشکده نقشه برداری ۱۳۸۷

– مدیر آموزش به نمایندگی از طرف آموزشکده نقشه برداری جهت آموزش های حــرفه ای کوتاه مدت مهندسان نظام مهندسی ساختمان از ۱۳۸۸

 

عضویت در کمیته های علمی

 

-عضو کمیته داوران اولین جشنواره نوآوری و فن آفرینی دانشگاه تهران مهر ۱۳۸۸

-عضو هیات ممیزه مجله علمی و پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست از ۱۳۸۶ به بعد

-عضو کمیته های علمی و داوری و هیات رئیسه و دبیری و عضویت در ستادهای برگزاری همایش های ملی ژئوماتیک و GIS در سازمان نقشه برداری کشوراز سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶

-عضو کمیته علمی همایش های سالانه ملی و منطقه ای انجمن متخصصان محیط زیست ایران و جشنواره سالانه توسعه سبز تا ۱۳۹۶

-عضو کمیته علمی همایش بین المللی جاده ابریشم و GIS، دانشگاه صنعتی اصفهان خرداد ۹۶

 

طراحی سوالات آزمون سراسری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور

 

-طراحی سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته GIS/RS دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۸۹ تا۱۳۹۳ و به بعد

طراح سوالات آزمون سراسری کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی نقشه برداری سازمان سنجش و آموزش کشور

-طراحی سوالات آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی برای سال ۱۳۹۵