ساختار و کارکنان

 

حوزه ریاست آموزشکده
 رئیس آموزشکده  شماره مستقیم: ۶۶۰۷۱۱۳۰

: تلفن سازمان۶۶۰۷۱۰۰۱

داخلی: ۲۲۸۵

آقای دکتر غلامرضا فلاحی

 

رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل  شماره مستقیم:

۶۶۰۷۱۱۳۰-۳۲

داخلی

۲۲۸۹

خانم پروین رفاهی

 

کارشناس دفتر  شماره مستقیم: ۶۶۰۷۱۱۳۰

: داخلی

۲۲۸۵

خانم مریم عطاالهی

 

  رئیس گروه امور پژوهشی و فناوری اطلاعات  شماره مستقیم:

۶۶۰۷۱۰۰۱-۹

داخلی:

۲۲۹۱

آقای دکتر علیرضا قراگوزلو

 

حوزه معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی

 

معاون  شماره مستقیم: ۶۶۰۷۱۱۴۶

: تلفن سازمان
۶۶۰۷۱۰۰۱
داخلی:

۲۷۷۸

آقای دکتر اصغر میلان

 

  مدیر دانشجویی و فرهنگی  شماره مستقیم:۶۶۰۷۱۱۴۵

داخلی

۲۴۱۰

آقای مهندس قاسم دانشور

 

مدیر امور آموزشی  شماره مستقیم:۶۶۰۷۱۱۳۳

داخلی: ۲۲۷۰

آقای مهندس حسن نظری

 

  کارشناس مسئول برنامه ریزی آموزشی  شماره مستقیم: ۶۶۰۷۱۱۳۳

: تلفنسازمان

۶۶۰۷۱۰۰۱۹-
داخلی

۲۲۷۷

خانم خدیجه مشکوری

 

  کارشناس مسئول برنامه ریزی آموزشی  شماره مستقیم: ۶۶۰۷۱۱۳۳

: تلفن سازمان

۶۶۰۷۱۰۰۱-۹

داخلی: ۲۷۱۸

خانم زهرا اصغری

 

  رئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی  شماره مستقیم: ۶۶۰۷۱۱۴۵

: تلفن سازمان

۶۶۰۷۱۰۰۱۹-

داخلی

۲۷۵۰

 

  کارشناس گروه آموزش های آزاد و مجازی  شماره مستقیم: ۶۶۰۷۱۱۴۵

: تلفن سازمان

۶۶۰۷۱۰۰۱-۹

 داخلی۲۷۵۰

خانم منصوره احمدی

 

  مشاور دانشجویی  
حجت الاسلام نصیری

 

حوزه معاونت اداری، مالی و پشتیبانی
  مدیر امور مالی و بودجه  شماره مستقیم:۶۶۰۷۱۱۳۲

: تلفنسازمان

۶۶۰۷۱۰۰۱۹-

داخلی:۲۲۸۸

 
آقای مهندس آرش صفائی اصلی  

 

 

 

 

کارشناس مسئول امور اداری   شماره مستقیم:۶۶۰۷۱۱۳۲

:  تلفنسازمان

۶۶۰۷۱۰۰۱۹-

داخلی: ۲۴۸۴

 
  کارشناسان امور مالی و بودجه  شماره مستقیم: ۶۶۰۷۱۱۳۲

داخلی

۲۲۷۴

آقای بهزاد بیات
آقای حمیدرضا نصیری  داخلی

۲۷۴۶

مدیر امور اداری و پشتیبانی شماره مستقیم : ۶۶۰۷۱۱۳۳

داخلی

۲۲۸۸

آقای مهندس آرش صفائی اصلی

 

گروه آموزشی مهندسی عمران  نقشه برداری

 

  مدیر گروه :  تلفنسازمان

۹-۶۶۰۷۱۰۰۱

داخلی ۲۴۱۰

آقای دکتر سعید صادقیان

 

 

 

گروه آموزشی عمران- کارتوگرافی

 

  مدیر گروه : تلفن سازمان

۶۶۰۷۱۰۰۱۹-

داخلی
۲۴۱۰

آقای دکتر سعید صادقیان