ساختار و کارکنان

حوزه ریاست آموزشکده
 رئیس آموزشکده

 شماره مستقیم: ۶۶۰۷۱۱۳۰

: تلفن سازمان۶۶۰۷۱۰۰۱

داخلی: ۲۲۸۵

آقای دکتر غلامرضا فلاحی
رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

 شماره مستقیم:

۶۶۰۷۱۱۳۰-۳۲

داخلی

۲۲۸۹

خانم پروین رفاهی
کارشناس دفتر

 شماره مستقیم: ۶۶۰۷۱۱۳۰

 داخلی: ۲۲۸۵

خانم مریم عطاالهی
رئیس گروه امور پژوهشی و فناوری اطلاعات

 شماره مستقیم:

۶۶۰۷۱۰۰۱-۹

داخلی:

۲۲۹۱

آقای دکتر علیرضا قراگوزلو
حوزه معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی
معاون

 شماره مستقیم: ۶۶۰۷۱۱۴۶

: تلفن سازمان
۶۶۰۷۱۰۰۱
داخلی:

۲۷۷۸

آقای دکتر اصغر میلان
مدیر دانشجویی و فرهنگی

 شماره مستقیم:۶۶۰۷۱۱۴۵

داخلی

۲۴۱۰

آقای مهندس قاسم دانشور
مدیر امور آموزشی

 شماره مستقیم:۶۶۰۷۱۱۳۳

داخلی: ۲۲۷۰

آقای مهندس حسن نظری
کارشناس مسئول برنامه ریزی آموزشی  شماره مستقیم: ۶۶۰۷۱۱۳۳

: تلفنسازمان

۶۶۰۷۱۰۰۱۹-
داخلی

۲۲۷۷

خانم خدیجه مشکوری
کارشناس مسئول برنامه ریزی آموزشی  شماره مستقیم: ۶۶۰۷۱۱۳۳

: تلفن سازمان

۶۶۰۷۱۰۰۱-۹

داخلی: ۲۷۱۸

خانم زهرا اصغری
رئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی  شماره مستقیم: ۶۶۰۷۱۱۴۵

: تلفن سازمان

۶۶۰۷۱۰۰۱۹-

داخلی

۲۷۵۰

کارشناس گروه آموزش های آزاد و مجازی

 شماره مستقیم: ۶۶۰۷۱۱۴۵

: تلفن سازمان

۶۶۰۷۱۰۰۱-۹

 داخلی۲۷۵۰

خانم منصوره احمدی
مشاور دانشجویی
حجت الاسلام نصیری
حوزه معاونت اداری، مالی و پشتیبانی
مدیر امور مالی و بودجه  شماره مستقیم:۶۶۰۷۱۱۳۲

: تلفنسازمان

۶۶۰۷۱۰۰۱۹-

داخلی:۲۲۸۸

آقای مهندس آرش صفائی اصلی
 

 

 

کارشناس مسئول امور اداری   شماره مستقیم:۶۶۰۷۱۱۳۲

:  تلفنسازمان

۶۶۰۷۱۰۰۱۹-

داخلی: ۲۴۸۴

کارشناسان امور مالی و بودجه  شماره مستقیم: ۶۶۰۷۱۱۳۲

داخلی

۲۲۷۴

آقای بهزاد بیات
آقای حمیدرضا نصیری  داخلی

۲۷۴۶

مدیر امور اداری و پشتیبانی شماره مستقیم : ۶۶۰۷۱۱۳۳

داخلی

۲۲۸۸

آقای مهندس آرش صفائی اصلی
گروه آموزشی مهندسی عمران  نقشه برداری
مدیر گروه

:  تلفنسازمان

۹-۶۶۰۷۱۰۰۱

داخلی ۲۴۱۰

آقای دکتر سعید صادقیان
گروه آموزشی عمران- کارتوگرافی
مدیر گروه : تلفن سازمان

۶۶۰۷۱۰۰۱۹-

داخلی
۲۴۱۰

آقای دکتر سعید صادقیان