اردوی جهادی

برگزاری اردوی جهادی ویژه نوروز ۱۳۹۸

مهلت ثبت نام تا ۱۳ بهمن

خدمت در مناطق محروم استان لرستان