کاردانی

برنامه پیشنهادی ترمیک دوره کاردانی فنی نقشه برداری

 

ترم اول   ترم دوم
شماره درس عنوان درس تعداد واحد پیشنیاز شماره درس عنوان درس تعداد واحد پیشنیاز
۲۰۲ اخلاق وتربیت اسلامی ۲ ۲۰۱ اندیشه اسلامی ۱ ۲
۲۰۳ فارسی ۳ ۲۰۷ ریاضیات کاربردی ۲ ۲۰۶
۲۰۸ فیزیک نور ۲ ۲۰۹ تئوری خطاها ۲ ۲۰۶ & 216
۲۰۶ ریاضیات عمومی ۴ ۲۱۵ کامپیوتر و برنامه نویسی ۲ ۲۰۶
۲۱۶ نقشه برداری۱ (نظری) ۲ ۲۱۸ نقشه برداری۲ (نظری) ۳ ۲۱۶ & 227
۲۱۷ نقشه برداری۱ (عملی) ۱ هم نیاز با ۲۱۶ ۲۱۹ نقشه برداری۲ (عملی) ۱ هم نیاز با ۲۱۸
۲۲۷ کارتوگرافی(نظری) ۲ ۲۲۳ فتوگرامتری۱ مقدماتی (نظری) ۲ ۲۰۶
۲۲۸ کارتوگرافی(عملی) ۲ هم نیاز با ۲۲۷ ۲۲۴ فتوگرامتری۱ مقدماتی (عملی) ۲ هم نیاز با ۲۲۳
۲۰۴ زبان خارجی ۳
جمع واحدها ۱۹   جمع واحدها ۱۸  
ترم سوم ترم چهارم
شماره درس عنوان درس تعداد واحد پیشنیاز شماره درس عنوان درس تعداد واحد پیشنیاز
۲۱۰ شناخت مصالح ساختمانی ۲ ۲۰۵ تربیت بدنی ۱
۲۲۲ نقشه برداری زیرزمینی ۱ ۲۱۸ ۲۱۱ راهسازی ۲ ۲۱۰ & 220
۲۲۵ فتوگرامتری۲ (نظری) ۳ ۲۲۳ ۲۳۲ نجوم ژئودزی ۲ ۲۲۹
۲۲۶ فتوگرامتری۲(عملی) ۱ هم نیاز با ۲۲۵ ۲۱۲ زبان فنی ۲ ۲۰۴ & 220 & 225
۲۲۹ ژئودزی۱(نظری) ۲ ۲۱۸ ۲۳۳ آشنائی باتکنیکهای پیشرفته                  نقشه برداری ۲ ۲۲۹
۲۳۰ ژئودزی۱ (عملی) ۱ هم نیاز با ۲۲۹ ۲۱۳ تعمیرونگهداری وسائل نقشه برداری وژئودزی ۲ ۲۰۸ & 229
۲۱۴ کمکهای اولیه ۲ ۲۳۱ ژئودزی۲ ومحاسبات ۳ ۲۲۹ & 207
۲۲۰ نقشه برداری مسیر(نظری) ۲ ۲۱۸
۲۲۱ نقشه برداری مسیر(عملی) ۱ هم نیاز با ۲۲۰
جمع واحدها ۱۵   جمع واحدها ۱۴
تابستان  
شماره درس عنوان درس تعداد واحد پیشنیاز  
۲۳۴ اردوی عملیات زمینی ۵ ۲۲۰&225&229&232  
۲۳۵ اردوی عملیات زیرزمینی ۱ ۲۱۶&218&222 جمع کل واحدها ۷۲

برنامه پیشنهادی ترمیک دوره کاردانی فنی کارتوگرافی

 

ترم اول   ترم دوم
شماره درس عنوان درس تعداد واحد پیشنیاز شماره درس عنوان درس تعداد واحد پیشنیاز
۱۰۲ اخلاق وتربیت اسلامی ۲ ۱۰۳ فارسی ۳
۱۰۶ ریاضیات عمومی ۳ ۱۰۷ ریاضیات کاربردی ۲ ۱۰۶
۱۰۹ نقشه برداری۱ (تئوری) ۲ ۱۱۱ نقشه برداری۲ (تئوری) ۲ ۱۰۶ & 109
۱۱۰ نقشه برداری۱ (عملی) ۲ هم نیاز با ۱۰۹ ۱۱۲ نقشه برداری۲ (عملی) ۲ هم نیاز با ۱۱۱
۱۱۸ جغرافیاوفیزیوگرافی ۲ ۱۱۷ تفسیرعکس(نظری وعملی) ۲
۱۰۸ فیزیک موج وارتعاش ۲ ۱۲۳ کارتوگرافی۲ (نظری) ۱ ۱۲۱
۱۲۱ کارتوگرافی۱ (نظری) ۱ ۱۲۴ کارتوگرافی۲ (عملی) ۳ هم نیاز با ۱۲۳
۱۲۲ کارتوگرافی۱ (عملی) ۳ هم نیاز با ۱۲۱ ۱۲۹ نقشه های توپوگرافی(نظری) ۱
۱۰۴ زبان خارجی ۳ ۱۳۰ نقشه های توپوگرافی(عملی) ۲ هم نیاز با ۱۲۹
جمع واحدها ۲۰   جمع واحدها ۱۸  
ترم سوم ترم چهارم
شماره درس عنوان درس تعداد واحد پیشنیاز شماره درس عنوان درس تعداد واحد پیشنیاز
۱۲۰ کاربرد کامپیوتر ۲ ۱۰۱ اندیشه اسلامی ۱ ۲
۱۱۳ فتوگرامتری۱ (تئوری) ۲ ۱۰۵ تربیت بدنی ۱
۱۱۴ فتوگرامتری۱ (عملی) ۲ هم نیاز با ۱۱۳ ۱۱۵ فتوگرامتری۲ (تئوری) ۱ ۱۱۳
۱۱۹ رسم فنی(نظری وعملی) ۲ ۱۱۶ فتوگرامتری۲ (عملی) ۱ هم نیاز با ۱۱۵
۱۲۵ عکاسی وچاپ۱(نظری) ۱ ۱۲۱ ۱۲۷ عکاسی وچاپ۲(نظری) ۱ ۱۲۵
۱۲۶ عکاسی وچاپ۱(عملی) ۲ هم نیاز با ۱۲۵ ۱۲۸ عکاسی وچاپ۲(عملی) ۲ هم نیاز با ۱۲۷
۱۳۱ نقشه های غیر توپوگرافی(نظری) ۱ ۱۲۳ & 117 ۱۳۳ تالیف نقشه(نظری) ۱ ۱۳۱
۱۳۲ نقشه های غیر توپوگرافی(عملی) ۳ هم نیاز با ۱۳۱ ۱۳۴ تالیف نقشه(عملی) ۲ هم نیاز با ۱۳۳
۱۳۵ شبکه ومختصات(نظری) ۱ ۱۰۷ ۱۳۷ زبان فنی ۲ ۱۰۴
۱۳۶ شبکه ومختصات(عملی) ۲ هم نیاز با ۱۳۵
جمع واحدها ۱۸   جمع واحدها ۱۳
تابستان  
شماره درس عنوان درس تعداد واحد پیشنیاز  
۱۳۸ کارآموزی وپروژه ۳ گذراندن حداقل ۲۵ واحد تخصصی جمع کل واحدها ۷۲