دوره‏‎های فشرده

 

      ردیف عنوان دوره پیش نیاز

ضروری

تاریخ شروع دوره تاریخ خاتمه

دوره

مدت دوره

(ساعت)

روزهای برگزاری شهریه (ریال) شهریه با ۱۵% تخفیف (ریال)
دوره های تخصصی نقشه برداری و ژئودزی
 

 

۱

 

 

اصول و مبانی نقشه‌برداری زمینی  

۲۶/۰۱/۹۷ ۰۵/۰۲/۹۷ ۸۰ شنبه تا چهارشنبه

ساعت ۸ الی۱۶

(دو هفته متوالی)

۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴٫۶۷۵٫۰۰۰
۰۹/۰۴/۹۷ ۲۰/۰۴/۹۷
۲۷/۰۵/۹۷ ۰۷/۰۶/۹۷
۲۸/۰۷/۹۷ ۰۹/۰۸/۹۷
۲۴/۰۹/۹۷ ۰۵/۱۰/۹۷
۲۷/۱۱/۹۷ ۰۸/۱۲/۹۷
۲ نقشــــــه‌بـــرداری با دوربین توتال‌استیشن(مقدماتی) دوره ۱ ۰۸/۰۲/۹۷ ۱۱/۰۲/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت ۸ الی۱۶

۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۴۰۰٫۰۰۰
۲۳/۰۴/۹۷ ۲۷/۰۴/۹۷
۱۰/۰۶/۹۷ ۱۴/۰۶/۹۷
۱۲/۰۸/۹۷ ۱۵/۰۸/۹۷
۰۸/۱۰/۹۷ ۱۲/۱۰/۹۷
۱۱/۱۲/۹۷ ۱۵/۱۲/۹۷
 

 

۳

 

 

نقشــــــه‌بـــرداری تکمیلی با دوربین توتال‌استیشن(پیشرفته)

دوره ۲ ۱۵/۰۲/۹۷ ۱۹/۰۲/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت ۸ الی۱۶

۴٫۲۰۰٫۰۰۰ ۳٫۵۷۰٫۰۰۰
۳۰/۰۴/۹۷ ۰۳/۰۵/۹۷
۱۷/۰۶/۹۷ ۲۱/۰۶/۹۷
۱۹/۰۸/۹۷ ۲۳/۰۸/۹۷
۱۵/۱۰/۹۷ ۱۹/۱۰/۹۷
۱۸/۱۲/۹۷ ۲۲/۱۲/۹۷
۴ کاربرد نرم‌‌افزار AutoCAD در طراحی نقشه‌های توپوگرافی ۰۱/۰۲/۹۷ ۰۵/۰۲/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت ۸ الی۱۶

۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۴۰۰٫۰۰۰
۱۴/۰۷/۹۷ ۱۸/۰۷/۹۷
۵  

نرم‌افزار  AutoCAD Civil3D(مقدماتی)

 

 

۱۵/۰۲/۹۷ ۱۹/۰۲/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت ۸ الی ۱۶

۴٫۷۰۰٫۰۰۰ ۳٫۹۹۵٫۰۰۰
۱۳/۰۵/۹۷ ۱۷/۰۵/۹۷
۱۹/۰۸/۹۷ ۲۳/۰۸/۹۷
۲۹/۱۰/۹۷ ۰۳/۱۱/۹۷
 

 

۶

نرم‌افزار AutoCAD Civil3D(پیشرفته)

 

دوره ۵ ۲۲/۰۲/۹۷ ۲۶/۰۲/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت ۸ الی۱۶

۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ۴٫۰۸۰٫۰۰۰
۲۰/۰۵/۹۷ ۲۴/۰۵/۹۷
۲۶/۰۸/۹۷ ۳۰/۰۷/۹۷
۰۶/۱۱/۹۷ ۱۰/۱۱/۹۷
۷ نرم‌افزار AutoCadLand Development (مقدماتی) ۲۹/۰۲/۹۷ ۰۲/۰۳/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت ۸ الی۱۶

۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۴۰۰٫۰۰۰
۲۷/۰۵/۹۷ ۳۰/۰۵/۹۷
۰۶/۱۱/۹۷ ۱۰/۱۱/۹۷
۸ نرم‌افزار AutoCadLand Development (پیشرفته) دوره ۷ ۰۵/۰۳/۹۷ ۰۹/۰۳/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت ۸ الی۱۶

۴٫۲۰۰٫۰۰۰ ۳٫۵۷۰٫۰۰۰
۰۳/۰۶/۹۷ ۰۷/۰۶/۹۷
۱۳/۱۱/۹۷ ۱۷/۱۱/۹۷
۹ کاربرد زبان برنامه نویسی   Matlab در نقشه برداری ۱۴/۰۷/۹۷ ۱۸/۰۷/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه ساعت۸الی ۱۶ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۴۰۰٫۰۰۰
۱۰ نرم‌افزار Microstation ۰۹/۰۴/۹۷ ۱۳/۰۴/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت ۸ الی ۱۶

۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۴۰۰٫۰۰۰
۱۱ تهیه نقشه UTM  املاک و زمینهای کشاورزی

 

۲۹/۰۲/۹۷ ۳۱/۰۲/۹۷ ۲۴ شنبه تا دو شنبه

ساعت ۸ الی ۱۶

 

۵٫۸۰۰٫۰۰۰ ۴٫۹۳۰٫۰۰۰
۰۲/۰۴/۹۷ ۰۴/۰۴/۹۷
۳۱/۰۶/۹۷ ۰۲/۰۷/۹۷
۱۰/۰۹/۹۷ ۱۲/۰۹/۹۷
۱۳/۱۱/۹۷ ۱۵/۱۱/۹۷
۱۲ تنظیم و نگهداری دستگاههای

نقشه‌برداری

۲۲/۰۲/۹۷ ۲۶/۰۲/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت ۸ الی ۱۶

۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ۴٫۰۸۰٫۰۰۰
۱۰/۰۹/۹۷ ۱۴/۰۹/۹۷
۱۳  

اصول تئوری و عملی سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS(مقدماتی)

 

۲۲/۰۲/۹۷ ۲۶/۰۲/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت ۸ الی ۱۶

۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ۴٫۰۸۰٫۰۰۰
۱۳/۰۵/۹۷ ۱۷/۰۵/۹۷
۱۷/۰۹/۹۷ ۲۱/۰۹/۹۷
۰۶/۱۱/۹۷ ۱۰/۱۱/۹۷
۱۴ اصول تئوری و عملی سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS(پیشرفته)

 

دوره ۱۳ ۲۹/۰۲/۹۷ ۰۲/۰۳/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت ۸ الی ۱۶

۴٫۹۰۰٫۰۰۰ ۴.۱۶۵٫۰۰۰
۲۰/۰۵/۹۷ ۲۴/۰۵/۹۷
۲۴/۰۹/۹۷ ۲۸/۰۹/۹۷
۱۳/۱۱/۹۷ ۱۷/۱۱/۹۷
۱۵ نرم‌افزار Geo Lab ۰۵/۰۳/۹۷ ۰۹/۰۳/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت ۸ الی ۱۶

۴٫۲۰۰٫۰۰۰ ۳٫۵۷۰٫۰۰۰
۱۶  

 

نرم افزار GMT  برای علوم زمین

 

 

۱۹/۰۳/۹۷ ۲۳/۰۳/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت ۸ الی۱۶

۵٫۷۰۰٫۰۰۰ ۴٫۸۴۵٫۰۰۰
۱۷  

نرم‌افزار

AutoCAD Map3D

 

۳۰/۰۴/۹۷ ۰۳/۰۵/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت ۸ الی۱۶

۴٫۲۰۰٫۰۰۰ ۳٫۵۷۰٫۰۰۰
۱۰/۰۹/۹۷ ۱۴/۰۹/۹۷
۱۸ نرم‌افزار SDRmap ۲۸/۰۷/۹۷ ۰۲/۰۸/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت ۸ الی ۱۶

۴٫۲۰۰٫۰۰۰ ۳٫۵۷۰٫۰۰۰
۱۹ اصول و مبانی کاداستر ۱۹/۰۳/۹۷ ۲۲/۰۳/۹۷ ۳۲ شنبه تا سه شنبه

(چهار روز متوالی)

ساعت ۸ الی۱۶

۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳٫۸۲۵٫۰۰۰
۲۴/۰۶/۹۷ ۲۷/۰۶/۹۷
۱۷/۰۹/۹۷ ۲۰/۰۹/۹۷
۲۰ نرم افزار تفکیک آپارتمان ۲۷/۰۳/۹۷ ۳۰/۰۳/۹۷ ۳۲ شنبه تا سه شنبه

(چهار روز متوالی)

ساعت ۸ الی۱۶

۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۲۵۰٫۰۰۰
۲۴/۰۶/۹۷ ۲۷/۰۶/۹۷
۱۲/۰۸/۹۷ ۱۵/۰۸/۹۷
۲۴/۰۹/۹۷ ۲۷/۰۹/۹۷
۲۷/۱۱/۹۷ ۳۰/۱۱/۹۷
دوره های تخصصی GIS
۱ دوره مقدماتی نرم افزار

ArcGIS I

۲۵/۰۲/۹۷ ۱۹/۰۲/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت ۸ الی ۱۶)

۳٫۹۰۰٫۰۰۰ ۳٫۳۱۵٫۰۰۰
۲۳/۰۴/۹۷ ۲۷/۰۴/۹۷
۳۱/۰۶/۹۷ ۰۴/۰۷/۹۷
۱۷/۰۹/۹۷ ۲۱/۰۹/۹۷
۲۷/۱۱/۹۷ ۰۱/۱۲/۹۷
۲ دوره پیشرفته نرم‌افزار II  ArcGIS (Extensions) دوره ۱ ۲۲/۰۲/۹۷ ۲۶/۰۲/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت ۸ الی ۱۶

 

۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۴۰۰٫۰۰۰
۳۰/۰۴/۹۷ ۰۳/۰۵/۹۷
۰۷/۰۷/۹۷ ۱۱/۰۷/۹۷
۲۴/۰۹/۹۷ ۲۸/۰۹/۹۷
۰۴/۱۲/۹۷ ۰۸/۱۲/۹۶
۳ دوره پیشرفته نرم‌افزار III ArcGIS(ژئودیتابیس) دوره ۲ ۲۹/۰۲/۹۷ ۰۲/۰۳/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

ساعت ۸ الی ۱۶

(پنج روز متوالی)

 

۴٫۱۰۰٫۰۰۰ ۳٫۴۸۵٫۰۰۰
۱۳/۰۵/۹۷ ۱۷/۰۵/۹۷
۱۴/۰۷/۹۷ ۱۸/۰۷/۹۷
۰۱/۱۰/۹۷ ۰۵/۱۰/۹۷
۱۱/۱۲/۹۷ ۱۵/۱۲/۹۷
۴ برنامه‌نویسی در محیط          ArcGIS(ArcObjects باVBA) دوره ۳ ۰۵/۰۳/۹۷ ۰۹/۰۳/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت ۸ الی ۱۶

۵٫۲۰۰٫۰۰۰ ۴٫۴۲۰٫۰۰۰
۲۰/۰۵/۹۷ ۲۴/۰۵/۹۷
۲۱/۰۷/۹۷ ۲۵/۰۷/۹۷
۰۸/۱۰/۹۷ ۱۲/۱۰/۹۷
۱۸/۱۲/۹۷ ۲۲/۱۲/۹۷
۵ HSE & GIS دوره ۱ ۲۷/۰۳/۹۷ ۳۰/۰۳/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت ۸ الی۱۶

۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۴۰۰٫۰۰۰
۱۵/۱۰/۹۷ ۱۹/۱۰/۹۷
۶ تهیه نقشه و تجسمی سازی(با استفاده از ArcMap)

 

۲۳/۰۴/۹۷ ۲۶/۰۴/۹۷ ۳۲ شنبه تا سه شنبه

ساعت ۸ الی۱۶

 

۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۴۰۰٫۰۰۰
۱۷/۰۹/۹۷ ۲۰/۰۹/۹۷
۷ کاربرد GIS در شهرسازی و برنامه ریزی شهری(با نرم افزار Arc GIS)

 

دوره ۱ ۱۷/۰۶/۹۷ ۲۰/۰۶/۹۷ ۳۲ شنبه تا سه شنبه

(چهار روز متوالی)

ساعت ۸ الی۱۶

 

۴٫۲۰۰٫۰۰۰ ۳٫۵۷۰٫۰۰۰
۲۲/۱۰/۹۷ ۲۵/۱۰/۹۷
۸ مطالعات آماری ،اکتشافی داده‌های علوم زمین دوره ۱ ۱۰/۰۶/۹۷ ۱۴/۰۶/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت ۸ الی۱۶

۴٫۲۰۰٫۰۰۰ ۳٫۵۷۰٫۰۰۰
۹ کاربردGIS در برنامه ریزی توسعه و آمایش سرزمین  دوره ۱ ۰۳/۰۶/۹۷ ۰۷/۰۶/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت ۸ الی۱۶

۴٫۱۰۰٫۰۰۰ ۳٫۴۸۵٫۰۰۰
۰۸/۱۰/۹۷ ۱۲/۱۰/۹۷
۱۰ کاربرد وآنالیز GIS در محیط زیست دوره ۱ ۱۰/۰۶/۹۷ ۱۴/۰۶/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت ۸ الی۱۶

۴٫۱۰۰٫۰۰۰ ۳٫۴۸۵٫۰۰۰
۱۵/۱۰/۹۷ ۱۹/۱۰/۹۷
دوره های تخصصی فتوگرامتری و سنجش از دور
۱ اصول و مبانی سنجش‌از‌ دور ۰۵/۰۳/۹۷ ۰۹/۰۳/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت ۸ الی ۱۶

۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۴۰۰٫۰۰۰
۲۲/۱۰/۹۷ ۲۶/۱۰/۹۷
۲ تهیه نقشه های تصویری ومدل رقومی زمین از تصاویر ماهواره ای دوره ۱ ۱۹/۰۳/۹۷ ۲۳/۰۳/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت ۸ الی ۱۶

۴٫۲۰۰٫۰۰۰ ۳٫۵۷۰٫۰۰۰
۰۶/۱۱/۹۷ ۱۰/۱۱/۹۷
۳ نرم افزار PCI Geomatica(پردازش تصاویر ماهواره ای) دوره ۱ ۱۹/۰۳/۹۷ ۲۳/۰۳/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت ۸ الی ۱۶

۴٫۲۰۰٫۰۰۰ ۳٫۵۷۰٫۰۰۰
۱۳/۱۱/۹۷ ۱۷/۱۱/۹۷
۴ اصول و مبانی سنجش از دور راداری دوره ۱و۲ ۲۳/۰۴/۹۷ ۲۵/۰۴/۹۷ ۲۴ شنبه تا دوشنبه

(سه روز متوالی)

ساعت ۸ الی ۱۶

۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳٫۸۲۵٫۰۰۰
۵ دورسنجی به کمک نرم افزارهایENVI  و ژئوماتیکا

 

دوره ۳ ۱۷/۰۶/۹۷ ۲۱/۰۶/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

(پنج روز متوالی)

ساعت ۸ الی۱۶

۴٫۲۰۰٫۰۰۰ ۳٫۵۷۰٫۰۰۰
۰۴/۱۲/۹۷ ۰۸/۱۲/۹۷
۶ تفسیر عکسهای هوایی و شناسایی اراضی ۰۸/۰۲/۹۷ ۱۱/۰۲/۹۷ ۳۲

 

شنبه تا سه شنبه

چهار روز متوالی)

ساعت ۸ الی ۱۶

 

۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۲۵۰٫۰۰۰
۰۲/۰۴/۹۷ ۰۵/۰۴/۹۷
۰۳/۰۶/۹۷ ۰۶/۰۶/۹۷
۱۲/۰۸/۹۷ ۱۵/۰۸/۹۷
۲۲/۱۰/۹۷ ۲۵/۱۰/۹۷
۰۴/۱۲/۹۷ ۰۷/۱۲/۹۷