دوره‏‎های عادی

 

ردیف عنوان دوره پیش نیاز

ضروری

تاریخ شروع دوره تاریخ خاتمه

دوره

مدت دوره

(ساعت)

روزهای برگزاری شهریه (ریال) شهریه با ۱۵% تخفیف (ریال)
۱ دوره عادی نرم افزار ArcGIS(مقدماتی/ پیشرفته ) ۲۰/۰۵/۹۷ ۱۷/۰۶/۹۷ ۸۰ شنبه تا چهارشنبه هر هفته 

ساعت ۱۶الی۲۰

۸٫۴۰۰٫۰۰۰ ۷٫۱۴۰٫۰۰۰
۲۲/۱۰/۹۷ ۱۷/۱۱/۹۷
۲ نرم‌افزار SDRmap ۱۰/۰۹/۹۷ ۲۱/۰۹/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

ساعت ۱۶ الی ۲۰

۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۴۰۰٫۰۰۰
۳ کاربرد زبان برنامه نویسی Matlab در نقشه برداری ۲۰/۰۵/۹۷ ۰۳/۰۶/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه ساعت۱۶الی ۲۰ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۴۰۰٫۰۰۰
۰۶/۱۱/۹۷ ۱۷/۱۱/۹۷
۴ نرم‌افزار Microstation ۲۹/۱۰/۹۷ ۱۰/۱۱/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

ساعت ۱۶ الی ۲۰

۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۴۰۰٫۰۰۰
۵ فتوگرامتری رقومی با استفاده از نرم‌افزار (Paradeyes) (مقدماتی) ۱۳/۰۵/۹۷ ۲۴/۰۵/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

ساعت ۱۶ الی ۲۰

۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴٫۶۷۵٫۰۰۰
۶ فتوگرامتری رقومی با استفاده از نرم‌افزار (Paradeyes) (پیشرفته) دوره ۵ ۱۰/۰۶/۹۷ ۲۱/۰۶/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

ساعت ۱۶ الی ۲۰

۵٫۶۰۰٫۰۰۰ ۴٫۷۶۰٫۰۰۰
۷ راه‌اندازی سایت SDI در پایگاههای بسیار حجیم داده‌های مکانی دوره ۱ ۲۷/۰۳/۹۷ ۰۹/۰۴/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

ساعت ۱۶ الی ۲۰

۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۲۵۰٫۰۰۰
۸ تفسیر عکسهای هوایی و شناسایی اراضی ۱۵/۰۲/۹۷ ۲۴/۰۲/۹۷ ۳۲ ساعت۱۶الی ۲۰ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۵۷۰٫۰۰۰
۲۴/۰۹/۹۷ ۰۳/۱۰/۹۷
۹ نرم افزار ArcGIS Enging دوره ۱ ۱۳/۰۵/۹۷ ۲۴/۰۵/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

ساعت ۱۶ الی ۲۰

۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۲۵۰٫۰۰۰
۱۹/۰۸/۹۷ ۳۰/۰۸/۹۷
۱۰ دور سنجی به کمک نرم افزارهایENVI  وژئوماتیکا ۱۹/۰۸/۹۷ ۳۰/۰۸/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

ساعت ۱۶ الی ۲۰

۴٫۲۰۰٫۰۰۰ ۳٫۵۷۰٫۰۰۰
۱۱ ناوبری و عکسبرداری هوایی با دوربین های دیجیتال ۰۷/۰۷/۹۷ ۱۸/۰۷/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

ساعت ۱۶ الی ۲۰

۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴٫۶۷۵٫۰۰۰
۱۲ ارزیابی دوربین های دیجیتال وآنالوگ ۱۰/۰۶/۹۷ ۲۱/۰۶/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

ساعت ۱۶ الی ۲۰

۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴٫۶۷۵٫۰۰۰
۱۳ نرم‌افزار Geo Lab ۰۷/۰۷/۹۷ ۱۸/۰۷/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

ساعت ۱۶ الی ۲۰

۴٫۲۰۰٫۰۰۰ ۳٫۵۷۰٫۰۰۰
۱۴ ER Mapper ۱۵/۰۲/۹۷ ۲۶/۰۲/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

ساعت ۱۶ الی ۲۰

۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۴۰۰٫۰۰۰
۱۵ نرم افزار PCI Geomatica

(پردازش تصاویر ماهوارهای)

۱۹/۰۸/۹۷ ۳۰/۰۸/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

ساعت ۱۶ الی ۲۰

۴٫۲۰۰٫۰۰۰ ۳٫۵۷۰٫۰۰۰
۱۶ مطالعات آماری،اکتشافی داده‌های علوم زمین دوره ۱ ۱۰/۰۹/۹۷ ۲۱/۰۹/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

ساعت ۱۶ الی ۲۰

۴٫۲۰۰٫۰۰۰ ۳٫۵۷۰٫۰۰۰
۱۷ هیدروگرافی ۰۲/۰۴/۹۷ ۱۳/۰۴/۹۷ ۴۰ شنبه تا چهارشنبه

ساعت ۱۶ الی ۲۰

۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ۵٫۵۲۵٫۰۰۰
۰۶/۱۱/۹۷ ۱۷/۱۱/۹۷